จังหวัดอ่างทอง มอบบ้าน โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

      ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวให้แก่ครอบครัวของเด็กชายนัฐพัฒน์ แตงพันธุ์ อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบบ้าน” คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน 2558 นางมณฑ์นัทอร วุฒิวิญานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 กล่าวว่าเด็กชายนัฐพัฒน์ แตงพันธุ์ อาศัยอยู่บ้านของยาย ซึ่งมีสภาพเก่าทรุดโทรม มุงด้วยสังกะสี ผุพัง ไม่สามารถคุ้มแดด คุ้มฝนหรือสัตว์ร้ายได้ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก ครอบครัวของเด็กชายนัฐพัฒน์ แตงพันธุ์ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท การสร้างบ้านนักเรียน”คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”หลังนี้ พระราชสุธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าโมกข์วรวิหาร สนับสนุนทุนก่อสร้าง 5,000 บาท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะครู อาจารย์ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมก สมทบเงินทุน…

30 November 2015
Read More >>

ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง

          นายทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า จังหวัดอ่างทองจะจัดทำตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ “อ่างทองเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง โดยส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเป็นไฟล์อิเลคทรอนิค หรือทาง e-mail : angthong.tobenumberone@gmail.com ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ————————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 30 พ.ย.58

30 November 2015
Read More >>

อ่างทองประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD”

          ผู้ที่สมัครในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD” ของจังหวัดอ่างทอง สามารถตรวจสอบรายชื่อเพื่อรับสิ่งของพระราชทานได้ที่เว็บไซต์ http://www.angthong.go.th/bikefordad/ หรือบริเวณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ           กำหนดการรับสิ่งของพระราชทาน ลำดับที่ 1 – 1,500 รับสิ่งขอพระราชทาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง ลำดับที่ 1,501 – 4,626 รับสิ่งขอพระราชทาน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง ————————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 26 พ.ย.58

26 November 2015
Read More >>

อ่างทองเตรียมป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2558

          นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลทำให้เกิดอันตราย เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดอ่างทองจึงแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมการป้องกันอุบัติภัยได้ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดังนี้           1. มาตรการทางกฎหมาย เนื่องจากการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัย อันเป็นที่สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ จึงให้หน่วยงานพิจารณาในการสั่งการให้งดเว้นการกระทำดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น          2. มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงภัยอันตราย ตลอดจนบทลงโทษทางกฎหมายกรณีการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน ดังนี้  หน่วยงาน ผู้จัดงานเทศกาลวันลอยกระทง ให้ดำเนินตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในการห้ามจำหน่ายสุรา พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันลอยกระทงอย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุทะเลาะวิวาท ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการร่วมสร้างค่านิยมที่ดีงามของประเพณีไทย ผู้ที่ดัดแปลง และผู้เล่นประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง อย่างคึกคะนองเกินความพอดี นอกจากจะเกิดอันตรายกับตัวเองแล้วยังส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน และอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษทางกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจถูกฟ้องร้องในฐานะความผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกทางหนึ่ง ผู้ที่ปล่อยโคมลอบ โคมควัน ลูกโป่งสวรรค์…

25 November 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทองร่วมกันซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 3 ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”

            เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้นำนักปั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ”ปั่นเพื่อพ่อ” ซ้อมปั่นจักรยานตั้งแต่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จนถึง วัดท่าสุทธาวาส ซึ่งการซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยจะมีการซ้อมใหญ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันปั่นจริง ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ——————————- นายณัฐวัตร แก้วบวร/ข่าว นายยุทธนา เกษมสุข /ภาพ  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

25 November 2015
Read More >>

นครสวรรค์จัด “กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์”

          จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (พ.ศ. 2558) “นครสวรรค์เกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2558 โดยมีการจัดแข่งขัน 40 ชนิดกีฬา ภายใต้สโลแกน “มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ” หรือ “ Friendship greater than victory” โดยมีน้องเสี่ยวหลง (มังกร) และน้องเสี่ยวซือ (สิงโตน้อย) เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน —————————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 24 พ.ย.58

24 November 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทองร่วมกันซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 2 ในกิจกรรม ”ปั่นเพื่อพ่อ”

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้นำนักปั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ”ปั่นเพื่อพ่อ” ซ้อมปั่นจักรยานตั้งแต่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จนถึงที่ว่าการอำเภอป่าโมก ซึ่งการซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2      โดยจะมีการซ้อม ครั้งต่อไปวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และซ้อมใหญ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันปั่นจริง ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ——————————- นายยุทธนา  เกษมสุข /ข่าว/ภาพ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

20 November 2015
Read More >>

แจ้งเตือนการหลอกซื้อขาย หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)

                นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ตามปรากฏข่าวสารทางสื่อสารมวลชนว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าทำการหลอกลวงประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มาขอซื้อหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) จากประชาชน ในราคาไร่ละ 3,000 – 4,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นโครงการ/นโยบายของมูลนิธิชัยพัฒนาและเป็นงบราชการลับของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเมื่อขายแล้วยังสามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้เช่นเดิม ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างและทำการหลอกลวงประชาชนจริง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนอย่างหลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว —————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 20 พ.ย.58

20 November 2015
Read More >>

โครงการปั่น ปัน บุญ ไหว้พระ 9 วัด

          องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง จัดโครงการปั่น ปัน บุญ ไหว้พระ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่น เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของวัดและสถานที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ———————————————— ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 20 พ.ย.58          

20 November 2015
Read More >>