อ่างทองเตรียมป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2558

          นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลทำให้เกิดอันตราย เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดอ่างทองจึงแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมการป้องกันอุบัติภัยได้ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดังนี้

          1. มาตรการทางกฎหมาย เนื่องจากการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัย อันเป็นที่สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ จึงให้หน่วยงานพิจารณาในการสั่งการให้งดเว้นการกระทำดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
          2. มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงภัยอันตราย ตลอดจนบทลงโทษทางกฎหมายกรณีการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน ดังนี้

  •  หน่วยงาน ผู้จัดงานเทศกาลวันลอยกระทง ให้ดำเนินตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในการห้ามจำหน่ายสุรา พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันลอยกระทงอย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุทะเลาะวิวาท ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการร่วมสร้างค่านิยมที่ดีงามของประเพณีไทย
  • ผู้ที่ดัดแปลง และผู้เล่นประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง อย่างคึกคะนองเกินความพอดี นอกจากจะเกิดอันตรายกับตัวเองแล้วยังส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน และอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษทางกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจถูกฟ้องร้องในฐานะความผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกทางหนึ่ง
  • ผู้ที่ปล่อยโคมลอบ โคมควัน ลูกโป่งสวรรค์ การยิงลำแสงเลเซอร์ และการใช้อากาศยานไรคนขับ (Drone) หากเกิดผลกระทบต่อการบิน และอากาศยาน ย่อมมีความผิด และได้รับบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558
——————————————
ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล
25 พ.ย.58