โครงการปั่น ปัน บุญ ไหว้พระ 9 วัด

          องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง จัดโครงการปั่น ปัน บุญ ไหว้พระ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่น เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของวัดและสถานที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

————————————————
ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล
20 พ.ย.58