พิธีประทานทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มในจังหวัดอ่างทอง

เวลา 09.00 น. วันนี้( 12 พ.ย.2558 ) ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีประทานทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณ นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า มูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานผู้พิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ซึ่งเด็กพิการในเขตจังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 100 ทุนๆละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ……………………………………………………………………….. ข่าว/นายจักรวุธ ปุนวามะระ  ภาพ/นายยุทธนา เกษมสุข สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

12 November 2015
Read More >>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทอง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองและคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลอ่างทองให้การต้อนรับ นายแพทย์ณรงค์ คันธกุลดุษฏี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอ่างทองรายงานว่า โรงพยาบาลอ่างทอง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 324 เตียง มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่มีมาตรฐานเพื่อการบริการประชาชนให้มีสุขภาพดี” และมีพันธกิจ ได้แก่ “พัฒนาโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม ด้วยระบบการจัดทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจและบุคลากรมีความสุข” โรงพยาบาลอ่างทอง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน มีบริการตรวจรักษา 15 สาขา มีบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ในชุมชนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองและให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัดและพยาธิวิทยา  ………………………………………… ข่าว/นายจักรวุธ ปุนวามะระ  ภาพ/นายยุทธนา เกษมสุข สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

12 November 2015
Read More >>