อ่างทองเตรียมป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2558

          นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลทำให้เกิดอันตราย เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดอ่างทองจึงแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการเตรียมการป้องกันอุบัติภัยได้ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดังนี้           1. มาตรการทางกฎหมาย เนื่องจากการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัย อันเป็นที่สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ จึงให้หน่วยงานพิจารณาในการสั่งการให้งดเว้นการกระทำดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น          2. มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงภัยอันตราย ตลอดจนบทลงโทษทางกฎหมายกรณีการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน ดังนี้  หน่วยงาน ผู้จัดงานเทศกาลวันลอยกระทง ให้ดำเนินตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในการห้ามจำหน่ายสุรา พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันลอยกระทงอย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุทะเลาะวิวาท ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการร่วมสร้างค่านิยมที่ดีงามของประเพณีไทย ผู้ที่ดัดแปลง และผู้เล่นประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง อย่างคึกคะนองเกินความพอดี นอกจากจะเกิดอันตรายกับตัวเองแล้วยังส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน และอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษทางกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจถูกฟ้องร้องในฐานะความผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกทางหนึ่ง ผู้ที่ปล่อยโคมลอบ โคมควัน ลูกโป่งสวรรค์…

25 November 2015
Read More >>

จังหวัดอ่างทองร่วมกันซ้อมปั่นจักรยาน ครั้งที่ 3 ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”

            เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้นำนักปั่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ”ปั่นเพื่อพ่อ” ซ้อมปั่นจักรยานตั้งแต่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จนถึง วัดท่าสุทธาวาส ซึ่งการซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยจะมีการซ้อมใหญ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนวันปั่นจริง ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ——————————- นายณัฐวัตร แก้วบวร/ข่าว นายยุทธนา เกษมสุข /ภาพ  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

25 November 2015
Read More >>