จังหวัดอ่างทองจัดโครงการถนนอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดอ่างทอง

29 January 2016

นายทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า ตามนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี 2558 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (2015 Discover Thainess) จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จึงจัดทำโครงการถนนอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ปี 2559 เพื่อพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารบนถนนอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยคัดเลือกถนนสมบุญ – เกตุวัลย์ พัฒนาเป็นถนนอาหารปลอดภัยของจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองร่วมเยี่ยมชม และเลือกซื้ออาหาร โดยกำหนดเปิดโครงการถนนอาหารปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ ถนนสมบุญ – เกตุวัลย์ (หน้าร้านแตงโมหลังป้อมตำรวจเก่า) ตลาดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ——————————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 29 ม.ค.59

Read More >>

กรมราชทัณฑ์เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัง สิรินฺธโร )

      วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเรือนจำจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงวิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 100 ชั่วโมง      การฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 นี้ มีผู้ต้องขัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรครูสมาธิ จิตอาสา จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ เข้ามาบรรยายให้ความรู้ และนำปฏิบัติตลอดโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตลอดโครงการ …………………………………………………………. ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

28 January 2016
Read More >>

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) จังหวัดอ่างทอง

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินโครงการยกย่องสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้สถานศึกษาที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า สาระความสำคัญของดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้จังหวัดอ่างทอง คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) จำนวน 2 แห่ง คือระดับประถมศึกษา 1 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถขอรับแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง โทร. 086-0346485 ——————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 27 ม.ค.59

27 January 2016
Read More >>

เตือนประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

          นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า จากการติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 23 – 26 มกราคม 2559 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง อย่างรวดเร็ว 6 – 10 องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน และภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป           เพื่อเป็นการเตรียมควมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้รักษาสุขภาพร่างกายจากสาเหตุที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น เทียนไข ไม้ขีดไฟ รองรับกรณีไฟฟ้าดับ และแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ ให้ระมัดระวังการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ด้านประชาชนที่ก่อกองไฟเพื่อคลี่คลายความหนาวเย็นให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยด้วย สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะใช้เส้นทางสัญจรไป – มาบริเวณที่มีหมอกหนาให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน —————————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 26 ม.ค.59

26 January 2016
Read More >>

แจ้งเตือนภาวะภัยหนาวด้านประมง

          นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่า ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2559 ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว 6 – 10 องศา และวันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 จะมีคลื่นกระแสลมแรงฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะส่งผลให้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก           สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้ทราบ ภาวะภัยหนาวที่จะมาถึง เพื่อสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีป้องกันและหลักเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุดดังนี้ ติดตามสถานการณ์จากสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด ลดปริมาณอาหารที่ให้สัตว์น้ำกิน โดยลดลง ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซนต์ เพราะสัตว์น้ำจะกินอาหารน้อยลง เมื่ออากาศหนาวเย็น และหากมีอาหารเหลือมากจะส่งผลให้น้ำเน่าเสีย จะมีผลต่อสุขภาพของปลา เพิ่มความสนใจ หมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีอาการผิดปกติจะได้แก้ไขและรักษาสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที เสริมวิตามินซีในอาหารสัตว์น้ำประมาณ 1 – 2 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักอาหารสัตว์น้ำ จะช่วยให้สัตว์น้ำลดความเครียดและมีความต้านทางโรคเพิ่มขึ้น การเลี้ยงปลาในกระชัง หากอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้น ควรย้ายกระชังปลาไปอยู่บริเวณที่น้ำลึกมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการปรับอุณหภูมิของน้ำเพราะอุณหภูมิน้ำลึกจะสูงกว่า ในบ่อดิน…

26 January 2016
Read More >>

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดอ่างทอง ปี 2559

          จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาและชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมให้เยาวชนและชมชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าโดยการประดิษฐ์และร่วมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสามารถรับและส่งใบสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์/โทรสาร 035-615995-6 กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 —————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 26 ม.ค.59

26 January 2016
Read More >>

เชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจให้กาชาด”

          นางทักษณิภร ปุตระเศรณี เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ กิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อสนับสนุนการออกร้านกาชาดพาโชค  โดยสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจะนำมาออกร้านกาชาดพาโชค ในงาน “ของดีเมืองอ่างทอง และกาชาดประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2559” —————————————— ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 25 ม.ค.59

25 January 2016
Read More >>

จังหวัดอ่างทอง แถลงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

เวลา 14.00 น. วานนี้ ( 20 มกราคม 2559 ) ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 สำหรับการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดขุนอินทประมูล …………………………………………………………….. ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

21 January 2016
Read More >>