วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2559

          จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ที่หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่โคกประสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และกำหนดให้เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยจัดให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในวันดังกล่าว จังหวัดอ่างทองจึงได้กำหนดจัดงานรัฐพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จึงขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ได้ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน          สำหรับพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุง ปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน. ——————————————…

11 January 2016
Read More >>

วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป           นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี และให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี จังหวัดอ่างทองจึงได้หนดจัดงานรัฐพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย จึงขอเชิญข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน          สำหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระนเรศวร หรือ “พระองค์ดำ” เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่…

11 January 2016
Read More >>

งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

                  จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง            นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองเกษตร แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ตลอดจนสินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นได้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ อุโมงค์ผัก นิทรรศการลดต้นทุนการผลิตข้าว/การผลิตด้านปศุสัตว์/ด้านสหกรณ์/ด้านชลประทาน/ด้านการพัฒนาที่ดินและปลูกพืชในโรงเรือนระบบปิด/การผลิตศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นิทรรศการบัญชีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การจัดรูปที่ดินและปฏิรูปที่ดิน นิทรรศการโครงการพระราชดำริ การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร/สินค้า OTOP/สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดย้อนยุค การสาธิตอาชีพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสงสีเสียง และกิจกรรมไหว้พระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร นักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดอ่างทองและใกล้เคียงได้มาร่วมชมงานในช่วงเวลาดังกล่าว /* ————————————– ทิพย์วรรณ เทศบุตร /ข่าว 11 ม.ค.2559            …

11 January 2016
Read More >>