การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) จังหวัดอ่างทอง

          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินโครงการยกย่องสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้สถานศึกษาที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า สาระความสำคัญของดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้จังหวัดอ่างทอง คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) จำนวน 2 แห่ง คือระดับประถมศึกษา 1 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถขอรับแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง โทร. 086-0346485 ——————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 27 ม.ค.59

27 January 2016
Read More >>