กรมราชทัณฑ์เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัง สิรินฺธโร )

      วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมเรือนจำจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงวิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 100 ชั่วโมง      การฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 นี้ มีผู้ต้องขัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรครูสมาธิ จิตอาสา จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ เข้ามาบรรยายให้ความรู้ และนำปฏิบัติตลอดโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตลอดโครงการ …………………………………………………………. ภาพ/ข่าว นายณัฐวัตร แก้วบวร  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

28 January 2016
Read More >>