โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หมู่บ้านละ 2 แสนบาท

29 April 2016

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นขอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว โดยเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาชน ทำโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2559  ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีหมู่บ้านทั้งหมด 513 หมู่บ้าน เงื่อนไขโดยรัฐบาลให้งบประมาณหมู่บ้านละ 2 แสนบาท จัดทำโครงการไม่เกินหมู่บ้านละ 2 โครงการ เพื่อเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม  หรือเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก และให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจในการดำเนินโครงการ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ประชาชนมีจิตสำนึก สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ มีดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกป่าต้นน้ำ หรือโครงการสร้างเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต การมีงานทำของประชาชน เช่น การผลิตเครื่องแกงสมุนไพร การถนอมอาหารพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ด้านสังคม เช่น โครงการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของหมู่บ้าน โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและอื่นๆ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดสระ จัดทำฝายเก็บกักน้ำ…

Read More >>

การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและ คสช.

29 April 2016

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ปัจจุบันปรากฏข่าวสารว่า มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกี่ยวกับมาตรการจัดระเบียบด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น การจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย การจัดระเบียบชายหาด การจัดระเบียบรถตู้โดยสารและจักรยานยนต์รับจ้าง การควบคุมสถานที่บริการ ร้านจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าว การติดตามทวงถามหนี้ การป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และการบุกรุกที่สาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้าและประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกลียดชังรัฐบาลและ คสช. เช่น มีพฤติการณ์แอบอ้างว่า คสช.สั่งการยกเลิกพื้นที่ค้าขายทั้งหมด โดยจงใจป้ายสีความผิดให้รัฐบาลและ คสช.ว่าเป็นผู้สั่งการ บางพื้นที่มีการเก็บค่าเช่าพื้นที่ขายของและค่าจอดรถแพงกว่าปกติในการจัดงานบุญ งานฉลองตามประเพณี โดยกล่าวอ้างว่าเป็นการสั่งการของ คสช.หรือทหารเรือ ทั้งที่ไม่เป็นความจริง ไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลและ คสช.แต่อย่างใด จึงขอชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่า รัฐบาลและ คสช. มิได้มีนโยบายหรือข้อสั่งการตามที่ปรากฎข่าวสารว่ามีผู้แอบอ้างข้างต้นแต่อย่างใด หากพบเห็นเหตุการณ์หรือสิ่งผิดปกติในลักษณะดังกล่าว ขออย่างได้หลงเชื่อ และให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอในทันที ทิพย์วรรณ เทศบุตร/ข่าว 29 เม.ย.59

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง ได้จัด “โครงการ สืบสารปณิธานคามดี ตามรอยพระบาทเฉลิมราชย์ ๗๐ปี ด้วยมรรคาเศรษฐกิจพอเพียง”

29 April 2016

วันนี้ วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. เวลา ๐๙.๓๐  นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน “โครงการ สืบสารปณิธานความดี ตามรอยพระบาทเฉลิมราชย์ ๗๐ปี ด้วยมรรคาเศรษฐกิจพอเพียง” นางสาวน้ำค้าง  คันธรักษ์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปีปลูกจิตสำนึกและปูรากฐานให้เยาวชนมีความจงรักภักดีความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางที่ทรงสอนไปเป็นแบบอย่งในการดำรงชีวิตโดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐวัตร แก้วบวร   ภาพ/ข่าว

Read More >>

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

27 April 2016

นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยการสรรหาจากผู้ซึ่งมิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเที่ยวระหว่างเพศจำนวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านแรงงาน อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน โดยผู้สนใจประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.owf.go.th โทรศัพท์ 0 2642 7745 ภาวิณี เรือนนาค/ข่าว 27 เม.ย.59

Read More >>

กกต.อ่างทอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการออกเสียง ประจำเขตออกเสียงประจำจังหวัดอ่างทอง

27 April 2016

สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการออกเสียง ประจำเขตออกเสียงประจำจังหวัดอ่างทอง ระว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 นายครรชิต เจริญอินทร์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลและดำเนินการจัดการออกเสียงในเขตจังหวัด จังหวัดอ่างทองกำหนดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการออกเสียง ประจำเขตออกเสียงประจำจังหวัดอ่างทอง ระว่างวันพุธที่ 27 เมษายน ถึง วันอาทิตย์1 พฤษภาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง สามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ect.go.t สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเลือกตั้ง  โทรศัพท์ 0 3561 2888 ภาวิณี เรือนนาค/ข่าว 27 เม.ย.59

Read More >>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง เปิดโครงการ “ติดตั้งคอนเหล็กสื่อสาร พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง” เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของจังหวัดอ่างทอง

26 April 2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น.  นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน “ติดตั้งคอนเหล็กสื่อสาร พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง” ณ หน้าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายชวลิต ฟื้นสุวรรณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการติดตั้งคอนเหล็กสื่อสารในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ได้มอบนโยบายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีสภาพสวยงาม มีระเบียบ ปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ แหล่งชุมชน ตลาด สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีค่าของประชาชน โดยความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานการสื่อสาร ซึ่งคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการ ให้ครบทุกพื้นที่ ในความรับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเริ่มโครงการดังกล่าวในปี 2558 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 305.060 ล้านบาท จำนวนคอนเหล็กสื่อสารที่ติดตั้ง จำนวน 140,000 ท่อน ในการดำเนินการครั้งนี้ ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าเขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 9…

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ อำเภอป่าโมก จัดงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

26 April 2016

                        เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 19.00 น.  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ดังนั้นเพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดงาน รำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งถือเอาวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันเปิดงาน โดยจะมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง การแสดง แสง สี เสียง รำลึกวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด “ป่าโมกเรืองรองก้องฟ้า เทิดวีรกษัตราคู่แผ่นดิน” ณัฐวัตร  แก้วบวร/ภาพ 25  เมษายน 2559

Read More >>

จังหวัดอ่างทองรวมตัวพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

26 April 2016

นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รายงานว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีระดับสูงขึ้นกว่าทุกปี โดยช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดหรือ “พีคไฟฟ้า” (Peak Load) คือระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม ประมาณการอยู่ที่ 29,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ หากไม่เพียงพอประเทศไทยอาจต้องซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบาทในราคาสูงหรืออาจต้องใช้มาตรการปิดไฟในบางพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว จึงขอความร่วมมือประชาชน “ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน” คือ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ขำเป็นในช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศจาก 25 องศาเซลเซียส เป็น 26 องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าวัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูการ (ค่า SEER) สูง หรือใช้หลอดไฟ LED แทนการใช้หลอดแบบไส้ จังหวัดอ่างทองจึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว ภาวิณี เรือนนาค/ข่าว 26 เม.ย.59

Read More >>