จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

27 May 2016

จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ภายใต้ชื่องาน “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี       ปวงประชาเป็นสุข” นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันดังกล่าว จะเริ่มเช้าเวลา 07.00 น. โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หลังจากนั้นจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร และในช่วงเย็น จะจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตอน “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข” นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จนครบเป้าหมายเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำวน 7,084 คน /* ทิพย์วรรณ เทศบุตร / ข่าว 27 พ.ค.59

Read More >>

ขอเชิญร่วมสมทบทุนในการจัดสร้าง “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ”

24 May 2016

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ ผู้ป่วยผู้ยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลส่วนขยาย ๔๐๐ เตียง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และรับเหรียญที่ระลึกโครงการจัดสร้าง “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกอบด้วยเหรียญ 4 ชนิดได้แก่ เหรียญทองคำ 99 % ขนาดสูง 70 และ 30 มิลลิเมตร เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95 % ขนาดสูง 30 มิลลิเมตร และเหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) ขนาดสูง 30 มิลลิเมตร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์โครงการเหรียญพระพุทธโอสถ โทร ๐๒ – ๕๗๖ – ๖๑๓๑ ถึง ๔ และ ๐๖๓ – ๒๑๘ ๕๓๗๑ ถึง ๔ ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 24 พ.ค.59

Read More >>

อ่างทองเร่งขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

24 May 2016

จังหวัดอ่างทองดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสามารถ มีดำเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2557 เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยในทุกพื้นที่เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ และได้ดำเนินการขับเคลื่อน โดยจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตรายชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยเฉพาะของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองอ่างทอง ในการนี้จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 111 ปีเมืองอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 (หลังเก่า) และกำหนดเปิดสถานที่รวบรวมของเสียอันตราย การกำจัดของเสียอันตราย และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง /* ทิพย์วรรณ เทศบุตร/ข่าว 24 พ.ค.59

Read More >>

มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2016

23 May 2016

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 กำหนดจัดงานมหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2016  ณ วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  ในวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 นายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  โดยเป็นความร่วมมือดำเนินการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน 4 จังหวัดประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าSMEs  สินค้าเกษตร  สินค้าOTOP  สินค้าอุตสาหกรรม  สินค้าจากเรือนจำ  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  นิทรรศการหอการค้าไทย  นิทรรศการประชารัฐ  นิทรรศการเกษตร  นิทรรศการท่องเที่ยว  ศูนย์จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม  ตลาดย้อนยุค  การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาก 4 จังหวัด  กิจกรรมการประกวด  และการแสดงบนเวทีตลอดงาน  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีบู้ทแสดงสินค้าและอาหารเกือบ 300 บู้ท พร้อมเต็นท์ปรับอากาศที่เย็นสบาย รองรับผู้เข้าร่วมชมงานที่คาดว่าจะมีจำนวนมาก /* ทิพย์วรรณ เทศบุตร /ข่าว…

Read More >>

กิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีครองราชย์จังหวัดอ่างทอง

23 May 2016

  จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ตอน “รักเพลง รักพระเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า  การจัดกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งนี้ จังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 13 และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดขึ้น เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  ซึ่งภายในงานจะมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงออเครสต้าจากมณฑลทหารบกที่ 13 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  บริการทางการแพทย์และตัดผม และบริการอาหาร/เครื่องดื่มตลอดงาน สำหรับบริการทางการแพทย์และตัดผมจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น.  ส่วนการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ฯ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. ทิพย์วรรณ เทศบุตร/ข่าว 20 พ.ค.59

Read More >>

ความคืบหน้าโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท

23 May 2016

  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้รับอนุมัติโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,670 โครงการ งบประมาณ 364,335,319 บาท แต่ได้มีการขอยกเลิกจำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 2,758,600 บาท เนื่องจากหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้ กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ ไม่มีความพร้อม และมีความซ้ำซ้อน คงเหลือโครงการที่ดำเนินการจำนวน 1,658 โครงการ งบประมาณ 361,576,719 บาท  โดยผลความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ได้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 1,301 โครงการ งบประมาณ 258,888,236.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.33 / ทิพย์วรรณ เทศบุตร /ข่าว 20 พ.ค.59  

Read More >>

โครงการหมู่บ้านละ 2 แสนบาทจังหวัดอ่างทอง

23 May 2016

  จังหวัดอ่างทองเร่งดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่ 513 หมู่บ้าน ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2559 วงเงินงบประมาณ 102.6 ล้านบาท นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน (เฉพาะหมู่บ้านที่มีคณะกรรมหมู่บ้าน หรือ กม. และคณะกรรมกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป.) ภายในวงเงินไม่เกินหมู่บ้านละ 200,000 บาท กำหนดห้วงเวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักรับผิดชอบดำเนินการในหมู่บ้าน และมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบสั่งการ กำกับดูแล ติดตามความคืบหน้า และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน สำหรับจังหวัดอ่างทองมีหมู่บ้านที่มี กม. และ อพป. จำนวน 513 หมู่บ้าน  ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 102.6 ล้านบาท  โดยผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 – 13 พฤษภาคม 2559 มีหมู่บ้านที่ได้ผ่านการประชาคมแล้ว จำนวน 457 หมู่บ้าน จำนวน 603 โครงการ คิดเป็นร้อยละ…

Read More >>