วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2559

13 June 2016

จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการรวมพลังประชารัฐ       เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายขจรชัย วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในทุกปีจังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด สำหรับในปี 2559 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง กำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ โดยในส่วนของจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ประมาณ 2,000 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายราชสดุดี การมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่โรงงานสีขาว มหกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ประกอบด้วย การประกวดไอดอลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ประกวดทีมทูบีนัมเบอร์วันแด๊นเซอร์ไซส์ ประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย ทิพย์วรรณ เทศบุตร/ข่าว 13 มิ.ย.59

Read More >>

จังหวัดอ่างทองขอเชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

6 June 2016

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทองจึงขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 /* ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 6 มิ.ย.59

Read More >>