จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และ งานมหกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง

27 July 2016

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และ งานมหกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง ปี 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เกษตรกร และประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ในนามคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า เนื่องในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชญ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและบริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตได้อย่างรวดดเร็วครบถ้วนทุกด้าน และได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดอ่างทอง ปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นโครงการยกระดับกระบวนการผลิตแปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย และกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชมุชน ในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้การเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ โดยได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 09.00…

Read More >>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง ออกตรวจสอบ ผู้ประกอบธุรกิจชุดสังฆทาน เนื่องในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

15 July 2016

เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.45 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ออกตรวจสอบ ผู้ประกอบธุรกิจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เนื่องในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ ร้านผู้ประกอบการในตลาดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายภัคพล ทองนาค เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญการ ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า เนื่องในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 จะมีการจัดกิจกรรมและงานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ตามวัด และสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุ ไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน มาจัดทำเป็นชุดถวายสังฆทาน และชุดไทยธรรมจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 และต้องจัดทำฉลากสินค้าในถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการ่าด้วยฉลาก ฉบัยที่ 23 (พ.ศ.2550) โดยลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจสอบ ผู้ประกอบธุรกิจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในทุกอำเภอของจังหวัดอ่างทอง โดยในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ในเขตของอำเภอเมืองอ่างทอง พบว่ายังมีชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่ยังผิดตามกฏหมายกำหนด ไม่แสดงรายชื่อสินค้า และวันหมดอายุอย่างถูกต้อง หากพบว่ายังมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีที่ผู้สั่งหรือนำเข้าสินค้าทำฉลากไม่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อมูลโดย…

Read More >>

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก 2016”

13 July 2016

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก 2016” ณ. วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ช็อป… การจัดแสดงสินค้า SME  สินค้า OTOP สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าจากเรือนจำ สินค้าเกษตรและนวัตกรรมการเกษตร ตลาดย้อนยุค ชม… นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการประชารัฐ นิทรรศการหอการค้าไทย นิทรรศการ BOI นิทรรศการท่องเที่ยว คาสเตอร์ท่องเที่ยวบางเจ้าฉาก การแสดงจากศิลปินดัง การประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 4 จังหวัด และการแสดงบนเวทีตลอดทั้งงาน ชิม… อาหารคาวหวาน มากมาย ด้วยบู้ทแสดงสินค้าและอาหารเกือบ 300 บู้ท ภายในเต็นท์ปรับอากาศเย็นสบาย แชร์… ภาพประทับใจกับกิจกรรมมากมายภายในงาน ทั้งการสอนประกอบวิชาชีพอิสระ การบริจากโลหิต การประทับตราบนพัดครบ 4 จุดเพื่อรับของที่ระลึก พิเศษ…ลุ้นไอโฟน ทุกวัน !

Read More >>

เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2559

13 July 2016

จังหวัดอ่างทอง  กำหนดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559  ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เปิดเผยว่า  ด้วยในปี 2559 วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่ 19 และวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2559  จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559  ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง  เพื่อเป็นการสืบสานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา พิธีทำบุญตักบาตร  การแสดงพระธรรมเทศนา  พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พิธีเวียนเทียน  และพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปถวายวัดไชโยวรวิหาร และวัดป่าโมกวรวิหาร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอ่างทองและใกล้เคียงได้มาร่วมงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดขุนอินทประมูลโดยทั่วกัน สำหรับความหมายของวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นั้น  เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น 4 ประการคือ 1)เป็นวันแรกที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา  ๒)เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและพระอัญญาโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขอบวช  3)เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บวชเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา  และ 4)เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์  ส่วนวันเข้าพรรษา หมายถึง…

Read More >>

จังหวัดอ่างทองแถลงข่าวกำหนดจัดงานมหกรรมเจ้าพระยา – ป่าสัก expo 2016

12 July 2016

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้าพระนอนวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองได้มีการจัดงานแถลงข่าวจัดงานมหกรรมเจ้าพระยา – ป่าสัก expo 2016 โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายบรรเจิด สุริย์จามร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 นายปรีชา ตรีเนตรกมล ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และนายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมเจ้าพระยา – ป่าสัก expo 2016 ที่จะจัดขึ้นภายในวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์จัดงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก expo 2016 เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว จากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้า และผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นที่ยอมรับของประชาชน ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น…

Read More >>