โครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

30 September 2016

สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 หัวข้อ “เติมชีวิต คืนชีวา ประชาธิปไตย” (Revitalizing Thai Democracy) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพฯ โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kpi.ac.th   ภาวิณี เรือนนาค/ข่าว 30 ก.ย.59

Read More >>

แจ้งสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (27 ก.ย.59)

28 September 2016

นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้แจ้งเตือนสภานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ที่ปริมาณ 1,800 ลบ.ม./วินาที จังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน แจ้งว่า ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมง มีพื้นที่เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา สถานประกอบการ ร้านค้า นักท่องเที่ยว ประชาชนที่สัญจรทางน้ำ รวมทั้ง ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานโครงการสร้างหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และติดตามสถานการณ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย ———————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข่าว 28 ก.ย.59

Read More >>