กรมขนส่งทางบกเปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร

30 November 2016

กรมขนส่งทางบกเปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prdangthong.com/wp-content/uploads/2016/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81.pdf

Read More >>

อ่างทอง ผู้ว่าฯอ่างทองเปิดประชุมวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

30 November 2016

ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง โดยมีปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชนรุ่นที่5และ6 จำนวน 129 คนจาก 129 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2560 แผนพัฒนางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จึงได้ได้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน จากอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปรับทัศนคติจากการทำมาหากินเป็นทำมาค้าขาย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชนรุ่นที่5และ6 ทั้ง7 อำเภอของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาต่อไปโดยมีตัวชี้วัดซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.ระดับแผน ประชาชนในหมู่บ้านมีเป้าหมายและมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ3 2.ระดับแนวทาง มีการใช้แผนชุมชนระดับตำบลในการนำไปพัฒนาอาชีพและ 3.ระดับผลผลิต/โครงการ ซึ่งทั้งหมดจะแสดงผลการดำเนินโครงการและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป ……………………………………………. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ภาพ/ข่าว

Read More >>

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

30 November 2016

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม เรียบเรียงโดย   พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์  …………………………………………                     รัฐบาลมีความห่วงใยต่ออนาคตพี่น้องชาวนาไทยที่ประสบกับความทุกข์จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ก่อนประสบกับปัญหาราคาข้าวยังต้องพบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ไม่มีน้ำปลูกข้าว แต่เมื่อฝนตกลงมากลับต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมนาซ้ำอีก รัฐบาลจึงเร่งระดมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยชาวนา น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ทราบถึงความห่วงใยของรัฐบาล ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีข้อมูลมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมที่ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติชาวนาให้มุ่งสู่การผลิตที่มั่นคง ยั่งยืน โดยใช้หลักการตลาด นำการผลิต โดยสรุปมาตรการที่ได้ดำเนินการดังนี้.- -การรณรงค์ให้ชาวนาปลูกข้าวคุณภาพและปลูกเมล็ดพันธุ์ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้มูลค่า โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ ข้าวสี ที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ แต่ยังผลิตน้อยอยู่ -ผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยนำเรื่องราวความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ทั้งนี้ สามารถขึ้นทะเบียนข้าวทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังข์หยดในสหภาพยุโรปได้แล้ว ช่วยให้ขายข้าวได้ราคาสูง -วางแนวทางพัฒนาเกษตรกรไทยสู่เกษตรกร ๔.๐ เน้นใช้หลักการตลาดนำการผลิตด้วยการช่วยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนเป็นผู้มีความรู้ด้านการตลาด พัฒนาเป็นผู้ประกอบการได้ หรือเรียกว่าเป็น Smart Farmers ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ช่วยหาช่องทางการตลาด ช่วยพัฒนาตลาดซื้อขายตรงผ่านอี-คอมเมิร์ซ และตลาดกลางสินค้าเกษตรจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เป็นกลไกสนับสนุนให้สร้างตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม และนำงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และสร้างความต้องการของตลาด โดยมีข้าวเป็นสินค้านำร่อง ขณะนี้สถาบันฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้ง –โครงการภายใต้นโยบายประชารัฐ ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ผลิตข้าว     ขนาดกลางขนาดย่อมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน คัดเลือกผู้ประกอบการร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX, จัดทำสารคดีมิติใหม่ข้าวไทยและข้าวยั่งยืนวิถีไทยเพื่อเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกร, โครงการประชารัฐร่วมใจบ้านดอนชีโดยร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวจัดหาระบบท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่ปลูกข้าว และอบรมเรื่องการปลูกพืชอื่นหลังการเก็บเกี่ยวข้าว, โครงการข้อมูลข้าวครบวงจรจัดทำเว็บไซต์ www.Thairiceinfo.go.th พัฒนาให้ความรอบรู้ด้านการผลิตและการตลาด -ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้มีอำนาจต่อรองทางการตลาด -จัดกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพี่อช่วยยกระดับราคาข้าวและสร้างช่องทางการตลาดใหม่…

Read More >>

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจากพระเมตตา

30 November 2016

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง  ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจากพระเมตตา เรียบเรียงโดย   พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์  …………………………………………                     ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน จัดสร้างด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยสุนัขจรจัด       สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี ๒๕๔๖ พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาของสุนัขจรจัดและสุนัขเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยปริมาณของสุนัขจรจัดที่มีจำนวนมาก บริเวณชายหาด ชุมชน ย่านการค้า และสถานที่ท่องเที่ยว หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่คน เช่น ด้านอาหาร สุขภาพ การควบคุมปริมาณ การจัดสถานที่ก่อสร้าง        คอกที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งอื่นใช้เป็นตัวอย่างควบคุมสุนัขจรจัด ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ได้เข้ากราบนมัสการพระครูบรรพตพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต หัวหิน ทางวัดให้การสนับสนุนมอบพื้นที่บริเวณวัด ๒๒ ไร่เศษก่อสร้างโครงการ โดยพระราชทานนามว่า “ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน” (Hua Hin Dog Shelter) สำหรับงบประมาณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดพิมพ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ครอบครัวคุณทองแดง” จำนวน ๔ ล้านบาทเป็นค่าก่อสร้างอาคารทำการ บ้านพัก ปรับพื้นที่ ล้อมรั้ว ส่วนเทศบาลเมืองหัวหินสนับสนุนงบประมาณ ๓ ล้านบาทจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม จากนั้นกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (กองพันทหารช่าง  ที่ ๑ รักษาพระองค์) ดำเนินการก่อสร้างบริเวณวัดเขาอิติสุคโต ถนนหัวหิน-หนองพลับ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ต่อมาในปี ๒๕๕๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายดิสธร…

Read More >>

อ่างทองเตรียมจัดงาน สร้างประวัติศาสตร์ ครบ 50 วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

30 November 2016

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นวันครบ 50 วันของการสวรรคตจองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ “วันปัญญสมวาร” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวอ่างทอง โดยพระองค์ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดอ่างทองที่ผ่านมา จำนวนกว่า 10 ครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน จังหวัดอ่างทอง จึงกำหนดจัดให้พิธีและกิจกรรมที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียงกันอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นี้ ดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เวลา 07.50 น. พิธีปล่อยปลาที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เวลา 10.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเทศนา ที่วัดอ่างทองวรวิหาร เวลา 13.30 น.พิธีสวดพระอภิธรรม ที่วัดอ่างทองวรวิหาร และ เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกครั้งที่ผ่านมา และที่จะจัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 รวมถึงในวันถัดๆ ไป จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานงประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้ทำการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และทำการรวบรวมภาพส่งให้หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร เพื่อบันทึกเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ชาวอ่างทอง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอ่างทอง ได้มาร่วมพิธี และกิจกรรมในวันที่…

Read More >>

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

29 November 2016

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวทั้งระบบ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง โทร.035-611662

Read More >>

จังหวัดอ่างทองจัดบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

29 November 2016

  นายวีรร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า  จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เวลา 07.50 น. พิธีปล่อยปลา ณ บริเวณท่าน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และเวลา 10.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา ณ หอประชุมคณะสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย เวลา 13.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม ณ หอประชุมคณะสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และในช่วงเย็น เวลา 18.30 น. จัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกล่าว ภาวิณี เรือนนาค/ข่าว

Read More >>