อ่างทอง รณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

29 December 2016

เมื่อวานนี้  วันที่ ( 28 ธ.ค. 59)  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ลูกจ้างในสังกัด  อาสาสมัครจากมูลนิธิสาธารณะกุศลต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทอง  เข้าร่วมในการรณรงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ณ บริเวณหน้าจุดบริการ  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ถนนทางหลวงหมายเลข 32  (สายเอเชีย)  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง ………………………………………………………………….. นายชายยะพร  นักดนตรี ข่าว/ภาพ    

Read More >>

อ่างทองจัดโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างสติ มีวินัย ใส่ใจกฎจราจรสัญจรปลอดภัยรับปีใหม่ 2560

28 December 2016

วันนี้ (28 ธ.ค. 59) เวลา 09.00 น. นางดวงพร นิยะพัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง เ ป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างสติ มีวินัย ใส่ใจกฎจราจรสัญจรปลอดภัยรับปีใหม่ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนก่อนการเดินทางและปฏิบัติตามกฎจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองและบริเวณสี่แยกบ้านรอ …………………………………………………… นายชายยะพร นักดนตรี ข่าว/ภาพ

Read More >>

เตือนข้าราชการซื้อของอวยพรปีใหม่อย่าเกินราคา

28 December 2016

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผย ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมไทย ผู้คนมักนิยมส่งความสุขให้แก่กันและกันทั้งในรูปแบบบัตรอวยพร ของขวัญ ของฝาก โดยเฉพาะผู้น้อย หรือผู้อ่อนอาวุโส มักเตรียมของขวัญ ของฝาก สำหรับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ นับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติ กันมานาน สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากจะให้หรือรับของขวัญ ของฝาก จากใครมีข้อควรระวังเนื่องจากอาจเป็นการกระทำความผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด” โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ของขวัญ ของฝาก) ได้หากเป็นการให้กันตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือโดยธรรมจรรยา สรุปได้ดังนี้ 1. กรณีรับให้จากญาติได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ทั้งของตนเองและคู่สมรส ซึ่งให้โดยเสน่หารับได้ตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 2. กรณีรับให้จากบุคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติรับได้แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินจำนวน 3,000 บาท 3. รับได้ถ้าเป็นการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป เช่น…

Read More >>

ขนส่งจังหวัดอ่างทอง ใช้ 3 มาตรการบริการประชาชนช่วงปีใหม่

28 December 2016

นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2560 นี้ มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน ทั้งเรื่องของความมั่นคงและเรื่องของอาชญากรรม ในส่วนของการให้บริการประชาชนที่เดินทางโดยรถโดยสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ก็ดำเนินการเป็น 3 ช่วง คือช่วงก่อนปีใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ โดยจะดูแลในเรื่องของการให้บริการ เรื่องของความมั่นคง ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสาร ก็ได้มีการตรวจแอลกอฮอกับพนักงานขับรถทุกวัน นอกจากนี้ก็ยังดูในเรื่องของสภาพรถ เรื่องของดอกยางรถที่ใช้ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ หากสภาพไม่ดีก็จะให้ทำการเปลี่ยนก่อนที่จะนำไปใช้งาน           นอกจากนี้ ในเรื่องของการบริการประชาชน สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ก็ยังได้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ผู้จำหน่ายรถ ในการจัด “โครงการตรวจรถก่อนใช้ถวายพ่อหลวง” โดยให้บริการตรวจสภาพฟรีกับประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และจะให้บริการไปจนถึงปีใหม่ 2560 ประชาชนที่จะเดินทางก็สามารถนำรถไปใช้บริการได้ ที่สถานประกอบการที่มีป้ายตรวจรถก่อนใช้ถวายพ่อหลวงติดหน้าร้าน ————————————- นายวีรยุทธ รวดเร็ว/ข่าว

Read More >>

อ่างทองจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

27 December 2016

       วันนี้ ( 27 ธ.ค. 59) เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันติวงศ์ พ.ศ.2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน120 คน ณ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ………………………………………………. นายชายยะพร นักดนตรี ภาพ/ข่าว

Read More >>

โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการเปิดบ้าน ( open house 2016 )

26 December 2016

  วันที่ 26 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดสระแก้ว ( รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์ ) ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา จัดโครงการ open house 2016 เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดสระแก้วแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและเพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ กิจกรรมถนนความรู้ นำเสนอผลงานดีเด่นทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดตลาดนัดอาชีพ การแสดงของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง การจัดแสดงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว( รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์ ) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ……………………………………………… ภาพ/ข่าว/ นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

Read More >>

กศน อำเภอวิเศษชัยชาญจัดพิธีตักบาตร(อาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

22 December 2016

วันนี้ (22 ธ.ค 59) เวลา 07.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานพิธีตักบาตร(อาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวอ่างทองได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมจัดกิจกรรมสภากาแฟแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ณ สนามหน้าอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.วิเศษชัยชาญ ……………………………………………………………..  นายชายยะพร นักดนตรี ภาพ/ข่าว  

Read More >>

ผู้ตรวจ สนย.ลงพื้นที่อ่างทอง ติดตามงานธรรมาภิบาล ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ติดตามงานธรรมาภิบาล ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับจังหวัด

20 December 2016

วันนี้(20 ธันวาคม 2559) นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง ที่ห้องประชุมอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน ในการประชุมเป็นการหารือถึงแนวทางในการติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และข้าราชการ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ทำการกำหนดและคัดเลือกโครงการที่จะติดตามและดำเนินการสอดส่อง ต้องเป็นโครงการที่มีวงเงินในการก่อสร้างหรือลงทุนสูง เป็นโครงการสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในจังหวัดอ่างทอง เช่น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำต่างๆ โดยในการสอดส่องการทำงานจะทำใน 3 ระดับ คือ ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงมือดำเนินโครงการ 2. ตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการ และ 3. ตรวจสอบภายหลังเสร็จโครงการ ซึ่งหากการตรวจสอบพบว่าการทำงานตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนหรือข้อกำหนดอย่างหนึ่งอย่างไดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีอำนาจในการให้เจ้าของงานเข้ามาชี้แจง และแจ้งให้แก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สตง. ปปช. ปปท. ดำเนินการต่อไป ……………………………………………………….. นายวีรยุทธ รวดเร็ว ข่าว นายชายยะพร นักดนตรี ภาพ

Read More >>