ผู้ว่าอ่างทองรับมอบเงินจากเด็กนักเรียน ครู โรงเรียนสตรี ที่รวบรวมช่วยผู้ประภัยภาคใต้

24 January 2017

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมกันเรี่ยไรเงินภายในโรงเรียน มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ วันนี้(23 มกราคม 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการรับมอบเงินจาก คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง จำนวน 42,808.75 บาท เพื่อสมทบเข้าศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ของจังหวัดอ่างทองต่อไป โรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นเรียนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 3,300 กว่าคน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 214 คน ในการรวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ในครั้งนี้ เกิดจากกลุ่มผู้นำนักเรียนได้หารือกันและไปนำเสนอกับอาจารย์และผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อขออนุญาตทำการรับบริจาคเงินจากนักเรียนในช่วงเวลาเข้าแถวเช้า ซึ่งทางโรงเรียนก็เห็นด้วยและอนุญาตให้ทำการรับบริจาค โดยหัวหน้าห้องแต่ละห้องเป็นผู้รวบรวมเงินบริจาคในแต่ละห้อง ซึ่งก็มีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคด้วย

Read More >>

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง แบบอย่างของกษัตริย์นักพัฒนา

23 January 2017

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง  แบบอย่างของกษัตริย์นักพัฒนา เรียบเรียงโดย   พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์  …………………………………………                     ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ ๗๐ ปีนั้น ทรงได้เยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารตามชนบททุกแห่งหน        ทรงศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรอย่างเข้าถึงและเข้าใจ ใช้หลักการรับฟังอย่างตั้งใจและทรงงานอย่างมีส่วนร่วมกับราษฎร อันเป็นแบบอย่างให้กับนักพัฒนา นักสังคมที่ทำงานในชุมชนต่าง ๆ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น “ในหลวงกษัตริย์นักพัฒนา”  ด้วยเหตุผลดังนี้ ประการที่หนึ่ง ทรงเป็นแบบอย่างการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ทรงศึกษาข้อมูลเอกสาร แผนที่ให้ทราบถึงสภาพในชุมชนท้องถิ่น ประการที่สอง ทรงเป็นแบบอย่างการค้นหาข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียด   เพื่อเรียนรู้ปัญหาที่แท้จริง ทรงไต่ถามประชาชนถึงสภาพของหมู่บ้าน สภาพการประกอบอาชีพ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และการคมนาคม เป็นต้น ประการที่สาม ทรงเป็นแบบอย่างของการปรึกษาหารือและการวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ทรงคำนวณวิเคราะห์การดำเนินการที่ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน ประการที่สี่ ทรงเป็นแบบอย่างของงานพัฒนาที่ต้องระเบิดจากข้างใน ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน โดยเฉพาะการให้คนในชุมชนพึ่งตนเองได้เพื่อให้พร้อมที่จะพัฒนา และสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปพัฒนาในชุมชนพึงตระหนักถึงความพร้อมของชุมชนที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน ตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนเป็นสำคัญ ประการที่ห้า ทรงเป็นแบบอย่างของงานพัฒนาที่ต้องทำเป็นลำดับขั้น ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน นั่นคือ การวางพื้นฐานความพอมีพอกินของประชาชนเป็นเบื้องต้นแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้น การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามขั้นตอน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้อง  ตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจโดยลำดับ หากมุ่งแต่จะสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่สัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน จะเกิดความไม่สมดุลซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ประการที่หก ทรงเป็นแบบอย่างการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ  แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นแบบอย่าง (Best Practice) ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ประการที่เจ็ด ทรงเป็นแบบอย่างของนักพัฒนา ทำง่าย…

Read More >>

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง ถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

23 January 2017

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง ถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เรียบเรียงโดย ธัญลักษณ์ ฉิมดี ………………………………………….. จากเหตุการณ์ฝนตกหนักอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่ 1- 5 ธันวาคม 2559 ทำให้มีพื้นที่ใน จ.นครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบรวม 23 อำเภอ 163 ตำบล 1,438 หมู่บ้าน และ 97 ชุมชน มีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 301,557 คน 108,659 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 78 ราย มีความเสียหาย ทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตรปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ จำนวนมาก (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดรามแก้วหมู่ที่ 2 ตำบลรามแก้วอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก 2 ตำบล คือ ต.รามแก้ว และ ต.เขาพังไกร จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย…

Read More >>

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง “บัญชีครัวเรือน” ศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนทางการเงิน

23 January 2017

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม เรื่อง “บัญชีครัวเรือน” ศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนทางการเงิน เรียบเรียงโดย   เพ็ญกมล ประเสริฐกุล ………………………………………… ปัจจุบัน สังคมไทยมีผู้มีปัญหาหนี้สินเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินเกินตัว มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ หรือ หลงในกระแสวัตถุนิยม ความฟุ่มเฟือยและความฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดจนกลายเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ อย่างไรก็ตามหากคนไทยต้องการดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน จะต้องน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ การพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวทางของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมทั้งทรงเตือนสติประชาชน คนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา”  มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ในการวางแผนทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “บัญชีครัวเรือน” เป็นการประยุกต์ทางการบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ เนื่องจากจะทราบถึงรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายของตนและครอบครัว ทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างรอบคอบ เกิดความพอประมาณในการใช้จ่าย อีกทั้ง สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดการประหยัดและการออม    จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีในการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การบันทึกบัญชีครัวเรือนนั้นจะทำให้ผู้บันทึกเกิดคุณสมบัติ ๓ ข้อ คือ ๑. ความพอประมาณในการใช้จ่าย ๒. มีเหตุมีผลในการตัดสินใจใช้จ่าย ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง…

Read More >>

นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำการปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดอง คนไทยต้องร่วมกันทำ

23 January 2017

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างจากสื่อมวลชน นักวิชาการ และนักการเมือง ว่า การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง เป็นเดิมพันสูงยิ่งของรัฐบาล และ คสช. นั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า ทุกเรื่องที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เดิมพันของรัฐบาล หรือ คสช. แต่เป็นเดิมพันของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันเปลี่ยนวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ นำพาชาติก้าวไปข้างหน้า ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ยกตัวอย่างเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ว่ารัฐบาลปฏิรูปอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสียของประเทศอย่างยั่งยืน จนล่าสุดดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันของไทยในเดือนธันวาคม 2559 อยู่ในระดับ 55 ซึ่งดีที่สุดในรอบ 6 ปี

Read More >>

กรมปศุสัตว์ เน้นย้ำเจ้าของแมวต้องนำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

23 January 2017

นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และการกำหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ว่า โรคดังกล่าวเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด รวมถึงแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มาก เช่นเดียวกับสุนัข มีโอกาสแพร่โรคพิษสุนัขบ้ามาสู่มนุษย์ได้ ดังนั้นร่างกฎกระทรวงใหม่กำหนดให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 และให้เจ้าของจัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องรับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนด ขณะที่กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเชิงรุก ทั้งการทั้งการเปิดฉัดวัคซีนฟรีที่ตามปกติจะมีในเดือนมีนาคม-เมษายนทุกปี และดำเนินการกับสุนัขและแมวจรจัด เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธานฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากประเทศไทยในปี 2560 กรมปศุสัตว์ เน้นย้ำเจ้าของแมวต้องนำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า และการกำหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ว่า โรคดังกล่าวเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด รวมถึงแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มาก เช่นเดียวกับสุนัข มีโอกาสแพร่โรคพิษสุนัขบ้ามาสู่มนุษย์ได้ ดังนั้นร่างกฎกระทรวงใหม่กำหนดให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 และให้เจ้าของจัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องรับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนด ขณะที่กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเชิงรุก ทั้งการทั้งการเปิดฉัดวัคซีนฟรีที่ตามปกติจะมีในเดือนมีนาคม-เมษายนทุกปี และดำเนินการกับสุนัขและแมวจรจัด เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธานฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากประเทศไทยในปี 2560 นายวีรยุทธ รวดเร็ว / ข่าว

Read More >>

แขวงทางหลวง ขอความเห็นประชาชนในการทำเกาะกลางถนนสายวิเศษชัยชาญ-ป่างิ้ว

23 January 2017

นายเทิดไทย วิวิธวร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยแขวงทางหลวงอ่างทองได้รับงบประมาณจากจังหวัดอ่างทอง เพื่อทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน บริเวณทางหลวงสายวิเศษชัยชาญ-ป่างิ้ว ความยาว 5.2 กิโลเมตร ตามโครงการภายใต้แนวทางความเข้มแข็งและยั่งยืนให้ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความแลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง           โดยแขวงทางหลวงอ่างทอง จะจัดให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกท่านได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมกันในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายวีรยุทธ รวดเร็ว / ข่าว

Read More >>