ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานติดตามงานที่อ่างทอง


วันนี้(20 กุมภาพันธ์ 2560) นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวสุมล ถาวรสุ ผู้ตรวจกรมการจัดหางาน นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงานมาให้การต้อนรับ ซึ่งประเด็นในการตรวจติดตามประกอบด้วย 1. เรื่อง การป้องกันการทุจริต คือเรื่องการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการใช้อำนาจตามระเบียบ กฎหมายและ พ.ร.บ.ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 2. ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านค้ามนุษย์ การส่งเสริมให้มีงานทำของนักศึกษาจบใหม่ และการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 3. การดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่องการขับเคลื่อนวาระงานเร่งด่วน การประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกระทรวงงานให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีส่วนได้เสีย 4. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 5. การติดตามโครงการภายใต้นโยบายเร่งด่วน และ 6. ติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรของจังหวัดต่างๆ ซึ่งผลการติดตามก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย