อ่างทองหน่วยงานเปิดเพลงจำขึ้นใจทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ


นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้มีมติในที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เปิดเพลงจำขึ้นใจ และเพลงในนามประเทศไทย เป็นประจำทุกวันในเวลา 08.00 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติ ณ สำนักงานและหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างสำนึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ตระหนักถึงหน้าที่สำคัญของการเป็นข้าราชการ และประพฤติปฏิบัติตนให้สมศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย ซึ่งจังหวัดอ่างทองก็ขอให้หัวหน้าหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป