อ่างทองเมืองสะอาด น่าอยู่ น่าเที่ยว

6 February 2017

นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการ “อ่างทองเมืองสะอาด น่าอยู่ น่าเที่ยว” เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดูแลสภาพภูมิทัศฯพื้นที่สาธารณะ ถนนหนทาง และสถานที่ราชการให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งตามแผนการดำเนินงาน กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดูแลและปรับปรุงพื้นที่และสถานที่ราชการที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความสะอาดและเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลทำความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆ ก็ขอให้ดูแลในส่วนที่รับผิดชอบให้ดี ซึ่งหากหน่วยงานต่างๆ รวมมือกันอย่างจริงจัง ก็เชื่อว่าทั้งถนนหนทาง แหล่งน้ำสาธารณะ แม่น้ำลำคลอง ก็จะสะอาดตา ทำให้จังหวัดอ่างทองเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ น่าเที่ยวอย่างแน่นอน

Read More >>

โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิต รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1

6 February 2017

นายวัลลภ วัฒนะชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล 1 วัดต้นสน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล 4 ประถาสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นโรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับเทศบาลเมืองอ่างทอง ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 สาธิตประถมศึกษาอ่างทอง จะทำการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในชั้นระดับประถมศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร ต้องเกิดในระหว่าง พ.ศ.2553 เท่านั้น ขบการเรียนในระดับอนุบาล 3 หรือเทียบเท่า รับสมัครจำนวน 30 คน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเทศบาล 4 สาธิตประถมศึกษาอ่างทอง ในวันและเวลาราชการ

Read More >>

กยส.ขยายเวลาชำระหนี้ตามมาตรกาจูงใจโครงการ กยศ. กรอ. รถึง 30 เมษายน 2560

6 February 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติขยายเวลามาตรการจูงใจตามโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ และมาตรการจูงใจสำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่สังกัดองค์กรนายจ้าง จากเดิมวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 นอกจากนั้น คณะกรรมการกองทุนยังได้เพิ่มมาตรการจูงใจในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2560 สำหรับผู้กู้ทั่วไปที่มีหนี้ค้างชำระหากชำระหนี้ที่ค้างให้เป็นปกติ โดยไม่ต้องหักเงินเดือน ทั้งผู้กู้ที่สังกัดองค์กรนายจ้างและผู้กู้ที่ไม่สังกัดองค์กรนายจ้าง โดยให้ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 50% ต่อเมื่อหลังจากชำระหนี้ค้างให้เป็นปกติแล้วมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเสร็จสิ้นครบถ้วน โดยไม่มีการค้างชำระงวดใดงวดหนึ่ง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานองค์กรนายจ้างและผู้กู้ยืมรุ่นพี่ ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจูงใจดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด โดยองค์กรนายจ้างที่สนใจกรุณาติดต่อทางอีเมล mou@studentloan.or.th และผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2016 4888”

Read More >>

อ่างทอง จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

6 February 2017

นายรณชัย จิตรวิเศษ เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พุทธมณฑลวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าวัดและปฏิบัติกุศลกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้าพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหารเช้าพระสงค์ และพิธีเปิดโครงการฯโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน ภาคเย็นเวลา 17.00 นาฬิกา พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา และผู้ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธไสยาสน์

Read More >>

อ่างทอง จัดอบรมสร้างศักยภาพ อส.

6 February 2017

นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน เปิดเผยว่า กองบังคับการอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่อาสารักษาดินแดนในจังหวัดอ่างทองขึ้น เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท และอำนาจหน้าที่ของตน สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน ระงับ และบรรเทาฟื้นฟูให้มีสภาสูงสุดในทุกสถานการณ์ โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 111 ปี เมืองอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

Read More >>

อ่างทองเปิดงานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์

6 February 2017

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้ทำการเปิดงาน “สดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์” ณ อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก โดยเวลา 07.39 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีบวงสรวง วางพวงมาลา และอ่านประกาศสดุดีพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งก็มีประชาชน ข้าราชการไปร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน และเวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในงานมีการแสดงของนักเรียนในพื้นที่ วิทยาลับนาฎศิลป์อ่างทอง และการแข่งขันชกมวยอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ตลาดนัดย้อนยุค ฯลฯ โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผวจ.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอป่าโมก นายกเทศมนตรี/นายก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมงานประมาณ 3,500 คน

Read More >>

กระทรวงแรงงาน เตรียมหาแนวทางดูแลแรงงานกัมพูชา

6 February 2017

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายฮุนมะเน็ต ( H.E.Mr. Hun Manet) รองประธานคณะกรรมการจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับแรงงานกัมพูชาที่พำนักและทำงานในประเทศไทยพร้อมคณะ จะเดินทางเข้าพบ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทย กว่า 1.1 ล้านคน อาทิ การเร่งรัดตรวจพิสูจน์สัญชาติ ขั้นตอนการมอบหนังสือเดินทาง (Passports) /เอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (TD) และ บัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน (OCWC) ให้กับแรงงานกัมพูชาและความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและแรงงานกัมพูชาได้รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ ทั้งนี้ คาดว่าจะทำให้การนำเข้าแรงงานจากกัมพูชา ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) ตามขอบเขตที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More >>

กรมเจ้าท่า เตรียมบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ

6 February 2017

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาว่า พระราชบัญญัติดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้ กรมเจ้าท่า จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ เช่น สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ต้องแจ้งต่อกรมเจ้าท่า ตามแบบการแจ้ง ผ่านช่องทางและวิธีที่กำหนด ภายในวันที่ 22 มิถุนายน นี้ หลังจากนั้นกรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ทราบว่า ออกใบอนุญาตให้ได้ หรือให้ทำการรื้อถอนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง

Read More >>

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงโครงการรถไฟไทย-จีนใช้กฎหมายปกติดำเนินงาน

6 February 2017

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลแสดงความเห็นอ้างว่า นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจ ตามมาตรา 44 ยกเว้นใบอนุญาตนิติบุคคลให้กับบริษัทของจีน ที่ออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ส่งผลให้ฝ่ายจีนสามารถออกแบบได้ทันทีว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะไม่มีการใช้มาตรา 44 ดำเนินการ โดยฝ่ายจีนยังคงต้องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเนื่องจากเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทย ดังนั้น ในขั้นตอนการออกแบบจึงต้องใช้วิศวกรจีนดำเนินการ มีคณะทำงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกำหนดรายละเอียดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้ส่งแบบสถาปัตยกรรมสถานีที่ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้เคยศึกษาให้แก่ทางจีนเป็นต้นแบบด้วย

Read More >>

กรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในอนาคต

6 February 2017

นายวรศาสตร์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เมขลา ว่า จะพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ โดยจะเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลจาก 30 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการน้ำแต่ละสถานการณ์ และรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยภารกิจสำคัญของศูนย์ฯ คือการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอในเชิงนโยบายเกี่ยวกับปริมาณน้ำแต่ละฤดูกาล และการวางแผนบริหารจัดการในอนาคตของประเทศไทย นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติจะเชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชา เรื่องการจัดการใน 25 ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ เพื่อเสนอทางเลือกที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อรัฐบาลในการตัดสินใจ

Read More >>