หลายกระทรวงร่วมประชุมหารือจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

17 February 2017

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ที่กระทรวงมหาดไทย โดยมีกระทรวงต่างๆ ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งจังหวัด 13 จังหวัด ที่มีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 5 หมื่นคน และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว หรือ จัดโซนนิ่งในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดูแล และเกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ ในการดำเนินการจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความรอบคอบในทุกๆเรื่องและจากนั้นจะได้นำผลการหารือนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

Read More >>

กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าโครงการ “มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการทุจริต ปี 2560”

17 February 2017

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย ด้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน “มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการทุจริต” ให้ส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นำไปเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานภายใต้ 5 มาตรการสำคัญ คือ การบริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล // การปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต //สร้างคุณธรรมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง // การใช้ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย // และมุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมเน้นย้ำยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และถือเป็นโยบายสำคัญที่ต้องปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม จะต้องลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องทุจริตให้ลดลง

Read More >>

อ่างทองบวงสรวงพระบรมรูป ร.5 จัดงานกาชาดประจำปี

17 February 2017

จังหวัดอ่างทอง มีพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสการจัดงานกาชาดประจำปี 2560 วันแรก เข้าวันนี้(17 กุมภาพันธ์ 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสที่วันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน อ่างทองรำลึก 31 ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล หรืองานกาชาดและของดีเมืองอ่างทองประจำปี 2560 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สำหรับงานในปีนี้ที่เปลี่ยนชื่อเป็นงานอ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล ก็สืบนื่องจากเมื่อ 31 ปีที่ผ่านมาคือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2529 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จจังหวัดอ่างทองเป็นที่ 14 ครั้งสุดท้ายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน งานกาชาดในปีนี้จึงเปลี่ยนชื่องาน เป็นงานอ่างทองรำลึก 31 ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพลดังกล่าว

Read More >>