กรมเจ้าท่า เตรียมบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ

6 February 2017

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาว่า พระราชบัญญัติดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้ กรมเจ้าท่า จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ เช่น สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ต้องแจ้งต่อกรมเจ้าท่า ตามแบบการแจ้ง ผ่านช่องทางและวิธีที่กำหนด ภายในวันที่ 22 มิถุนายน นี้ หลังจากนั้นกรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ทราบว่า ออกใบอนุญาตให้ได้ หรือให้ทำการรื้อถอนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง

Read More >>

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงโครงการรถไฟไทย-จีนใช้กฎหมายปกติดำเนินงาน

6 February 2017

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลแสดงความเห็นอ้างว่า นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจ ตามมาตรา 44 ยกเว้นใบอนุญาตนิติบุคคลให้กับบริษัทของจีน ที่ออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ส่งผลให้ฝ่ายจีนสามารถออกแบบได้ทันทีว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะไม่มีการใช้มาตรา 44 ดำเนินการ โดยฝ่ายจีนยังคงต้องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเนื่องจากเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทย ดังนั้น ในขั้นตอนการออกแบบจึงต้องใช้วิศวกรจีนดำเนินการ มีคณะทำงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกำหนดรายละเอียดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้ส่งแบบสถาปัตยกรรมสถานีที่ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้เคยศึกษาให้แก่ทางจีนเป็นต้นแบบด้วย

Read More >>

กรมทรัพยากรน้ำ พัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในอนาคต

6 February 2017

นายวรศาสตร์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เมขลา ว่า จะพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ โดยจะเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลจาก 30 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการน้ำแต่ละสถานการณ์ และรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยภารกิจสำคัญของศูนย์ฯ คือการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอในเชิงนโยบายเกี่ยวกับปริมาณน้ำแต่ละฤดูกาล และการวางแผนบริหารจัดการในอนาคตของประเทศไทย นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติจะเชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชา เรื่องการจัดการใน 25 ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ เพื่อเสนอทางเลือกที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อรัฐบาลในการตัดสินใจ

Read More >>

อ่างทอง เตรียมก่อตั้งที่อุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ

6 February 2017

นายธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ อนุสถานแห่งความจงรักภักดี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 1. เจ้าพระยาอัครมหาเสนาบดี หรือพระราชมนู ทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ร่วมกอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยาคืน (เมื่อปี พ.ศ.2098) 2. พันท้ายนรสิงห์ คนตรงแห่งแผ่นดิน ชาวป่าโมก ซึ่งถือท้าเรือพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าเสือและประสบอุบัติเหตุหัวเรือหัก ซึ่งต้องโทษประหาร และสมเด็จพระเจ้าเสืออภัยโทษให้ แต่พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอม กราบบังคมทูล “ว่าเสียทำเนียมในพระราชกำหนดยิ่ง ในภายภาคหน้าคนทั้งปวงจะครหาติเตียนดูหมิ่นพระองค์ได้” และยอมให้ประหารชีวิต(เมื่อปี พ.ศ.2247) 3. ขุนรองปลัดชู (ผู้อาจหาญ) นำไพ่พลกองอาทมาตจำนวนสี่ร้อยเศษ ลงไปสกัดทัพพม่าที่อ่าวหว้าขาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปะทะกับพม่าที่มีกำลังเหนือกว่าตั้งแต่เช้าตู่จนเที่ยง และพม่ามีกำลังหนุนต่อเนื่อง สุดท้ายต้องพ่ายแพ้ล้มตายจนหมดสี่ร้อยกว่าคน ในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระเจ้าเอกทัศน์(กรุงศรีอยุธยา ราวปี พ.ศ.2302) 4. นายดอก ชาวบ้านกลับ 5. นายทองแก้ว ชาวบ้านโพทะเล 6. นายแทน ชาวสีบัวทอง 7. นายโชติ ชาวสีบัวทอง 8. นายอิน ชาวสีบัวทอง 9. นายเมือง ชาวสีบ้วทอง ทั้ง 6 ท่านเป็นวีรชนแห่งค่ายบางระจันที่สู้กับทหารพม่า คือเนเมียวสีหบดี โดยสู้กับพม่าอยู่นานถึง…

Read More >>

อ่างทอง เตรียมหล่อรูปเหมือนพระราชมนู ตั้งที่อุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ

6 February 2017

นายธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ อนุสถานแห่งความจงรักภักดี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งหนึ่งในนั้นมี เจ้าพระยาอัครมหาเสนาบดี หรือพระราชมนู ทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ร่วมกอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยาคืน (เมื่อปี พ.ศ.2098-2148) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในงานมีพิธีทางสงฆ์ และพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระราชมนู ————————————- นายวีรยุทธ รวดเร็ว / ข่าว

Read More >>