จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

                   วันนี้ (25 เมษายน พ.ศ. 2560 ) ที่บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์และปวงชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยมีนายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในฐานะวีรกษัตริย์ของชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกเมื่อพุทธศักราช 2098 เสวยราชสมบัติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2133 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 ประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้จารึกพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นับแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ โดยเฉพาะการทำสงครามกอบกู้เอกราชของชาติและทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ตกทอดถึงอนุชนชาวไทย โดยมิได้ทรงคำนึงความยากลำบากตรากตรำพระวรกาย

พระวีรกรรมสำคัญยิ่ง ที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยจารึกไว้ เพื่ออนุชนทุกยุคทุกสมัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คือการที่ทรงมุ่งมั่นกระทำสงครามกอบกู้เอกราชและประกาศอิสรภาพจากพม่า เมื่อพุทธศักราช 2127 และการทำสงครามน้อยใหญ่ เพื่อปกป้องพระราชอาณาเขตประเทศไทย รวมถึง 15 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สงครามยุทธหัตถีปราบปรามอริราชศัตรูให้พ้นจากผืนแผ่นดินไทย ขจัดภัยสงคราม และทรงปลูกฝัง ความรักชาติ ความกล้าหาญ ปลอดจากความหวาดหวั่นพรั่นเกรงภัยสงครามแก่อาณาประชาราษฎร์ จึงสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุข