สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ประกวดราคาจัดซื้อรถรางระบบไฟฟ้า 35 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน