อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้ใช้บริการรถโดยสาร ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเท่านั้น

10 April 2017

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดจุดให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่ใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะทั่วประเทศ จำนวน 212 แห่ง เนื่องจากเป็นจุดที่พนักงานขับรถทุกคนได้ผ่านการตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการ “สแกนรถโดยสาร” จากต้นทาง ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเข้มข้น จริงจัง เช่น ตรวจสอบการติดตั้งระบบ GPS Tracking ในรถตู้โดยสารและรถโดยสารสาธารณะ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยต้องมีครบทุกที่นั่งและสามารถใช้งานได้ จำนวนที่นั่งไม่เกินตามที่กำหนด ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ 100% ทั้งนี้ หากพบความบกพร่องที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร จะสั่งพักห้ามใช้รถ หรือห้ามปฏิบัติหน้าที่ขับรถทันที หากผู้ประกอบการหรือพนักงานขับรถฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายหรือมีการกระทำผิดซ้ำซาก จะดำเนินมาตรการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งนี้หากผู้โดยสาร พบการกระทำความผิด เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Read More >>

รัฐบาลรณรงค์จัดงานสงกรานต์แบบไทยใช้น้ำรู้คุณค่า

10 April 2017

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปีนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2560 โดยเน้น 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย แต่งกายเล่นน้ำด้วยชุดสุภาพ ใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า และขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งอยากให้ใช้โอกาสนี้ แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งสานความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทย ด้วยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ ส่วนการเล่นน้ำขอให้เป็นไปอย่างสุภาพ และแต่งกายมิดชิด สำหรับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านั้น ขอความร่วมมือผู้จัดงานตามสถานที่ต่าง ๆ จัดพื้นที่ให้ประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างเหมาะสม โดยส่งเสริมการใช้ขันน้ำประพรมกัน หรือใช้ปืนฉีดน้ำขนาดเล็กแทนอุปกรณ์ฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง หรือสายยาง ส่วนการเดินทางไปยังภูมิลำเนา หรือสถานที่ท่องเที่ยว ขอให้ผู้ขับขี่ตรวจเช็คยานพาหนะให้พร้อม ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามกฎจราจร ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เตรียมพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกทุกด้าน ทั้งการเดินทาง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยขอให้ทุกฝ่ายมีน้ำใจ เอื้ออาทร และให้อภัยต่อกัน

Read More >>

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาการเกษตรของไทยสู่ 4.0

10 April 2017

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการเกษตรกรรมของประเทศไทยให้เป็นเกษตร 4.0 เป็นการเกษตรที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้การทำการเกษตรมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมกับสร้างระบบอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จึงมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการบริหารภาครัฐ ให้สอดคล้องและนําไปสู่ thailand 4.0 ในอนาคต โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางยุทธศาสตร์เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายพัฒนาการเกษตรของไทยสู่การเกษตร 4.0 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ อาทิ รูปแบบสหกรณ์ ชุมชน / ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพ และระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อสุขภาพของประชาชน / ยุทธศาสตร์เพิ่มการแข่งขัน เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม / และยุทธศาสตร์สร้างการเกษตรที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายให้เกษตรกรไทยมีรายได้ไม่ต่ำกว่าสามแสนเก้าหมื่นบาทต่อคนใน 20 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ได้เดินหน้าสร้างความรับรู้ในการพัฒนาการเกษตร 4.0 ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง และเกษตรกรทั่วประเทศ เน้นคนรุ่นใหม่ที่สนใจทำการเกษตร สร้างเป็น Yong Smart farmer สร้างเกษตรกรต้นแบบ สร้างศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรที่ยกระดับเป็น Smart farmer ไปแล้วเกือบร้อยละ 20

Read More >>

กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน กว่า 1,700 อัตรา

10 April 2017

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในทุกๆ ปีจะมีนักเรียน นักศึกษาหางานทำในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนกันเป็นจำนวนมาก และในปีนี้กรมการจัดหางานก็ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมตำแหน่งงานว่างสำหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการแจ้งความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงาน จำนวน 243 แห่ง และหน่วยงานราชการ ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 1,760 อัตรา เช่น ตำแหน่งพนักงานธุรการ/ประจำสำนักงาน พนักงานขายสินค้า พนักงานทั่วไป พนักงานบริการลูกค้า พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานบรรจุ พนักงานแคชเชียร์ พนักงานเสริ์ฟ ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์ เป็นต้น ในส่วนของกรมการจัดหางานก็ได้จัดจ้างนักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เป็นระยะเวลา 19 วัน วันละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียนของนักเรียน นักศึกษา จะเป็นการฝึกความอดทน ความรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้ว่าตนเองถนัดงานด้านใด เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สำหรับคุณสมบัติจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานภาครัฐวันละ 300 บาท…

Read More >>

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแนะ ใช้บังคับกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย

10 April 2017

นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เกิดขึ้นกับผู้ขี่รถจักรยานยนต์ และในจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ทั้งหมด พบว่าร้อยละ 86 มีสาเหตุมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีเครื่องป้องกัน นอกเหนือจากนี้คือพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ดังนั้นแนวทางที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ใช้แก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ คือ การรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด บางพื้นที่ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จลดความสูญเสียได้

Read More >>

กระทรวงคมนาคม เข้มงวดรถโดยสารสาธารณะ การคาดเข็มขัดนิรภัย การติดสัญญาณ GPS

10 April 2017

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว รถโดยสารทั้งรถตู้และรถโดยสารปรับอากาศส่วนใหญ่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัย การติดสัญญาณ GPS รวมถึงมีการตรวจสภาพรถยนต์และพนักงานขับรถ นอกจากนี้รถที่จะเข้ามาเสริมให้บริการ จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการยืนยันว่าจะปรับปรุงรถโดยสารทุกคันให้ถูกต้องก่อนวันที่ 10 เมษายนนี้ ทั้งนี้ จะมีความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน โดยคาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 จะมีประชาชนเดินทางทั่วประเทศประมาณ 30 – 35 ล้านคน

Read More >>

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินหน้าขุดเจาะบ่อบาดาล 4,000 บ่อ รับมือภัยแล้ง

10 April 2017

นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า กรมทรัพยากรบาดาล ได้เดินหน้ารับมือและแก้ปัญหาภัยแล้งปีนี้ด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลรวม 3,938 แห่ง ด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 1,500 แห่ง ในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิมของหมู่บ้าน คาดว่า จะช่วยให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค 33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีประชาชนได้รับประโยชน์ 225,000 ครัวเรือน ในเบื้องต้นขุดเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว 413 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 27.53 โครงการพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 1,700 แห่ง ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าโดยใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พร้อมติดตั้งหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร คาดว่า เกษตรกรในพื้นที่จะมีน้ำบาดาลเพื่อการเพาะปลูก 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 57,000 ไร่ ในเบื้องต้นขุดเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว 469 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 26.8 สำหรับโครงการระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (OVOWS ) 572 แห่ง จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบ 2 ในการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลที่มีศักยภาพปริมาณน้ำเพียงพอและมีชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งที่มีการจัดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการ ประกอบด้วย พัฒนาบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่พร้อมปรับเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ จึงใช้เครื่องยนต์กำลังต้นในการสูบน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องสูบไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่ออุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม รวมทั้ง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำไปยังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน และช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง รวมทั้ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 688 แห่ง และโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง…

Read More >>

โฆษกสำนักงานตำรวจ ระบุตั้งคณะทำงานตรวจสอบตำรวจที่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฏหมายเป็นขั้นตอนตามระเบียบ

10 April 2017

พลตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีตำรวจบางราย แสดงความคิดเห็นส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฏหมายจราจร ตามมาตรา 44 ที่รัฐบาลบังคับใช้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการรัดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสาร และห้ามนั่งท้ายรถกระบะโดยยอมรับว่า ตำรวจถือเป็นประชาชนคนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องบังคับใช้กฏหมาย และต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด จึงต้องมีระเบียบวินัย และการที่ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้น ถือเป็นขั้นตอนตามระเบียบ แต่ยืนยันว่า จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำว่า มาตรการที่รัฐบาลออกมา เป็นไปเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ /รถจักรยายนต์ และรถโดยสารสาธารณะ เป็นจำนวนมาก และสาเหตุเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย

Read More >>

พลเอกประวิตร ยอมรับเป็นคนเสนอแนวคิดบังคับใช้กฎหมายห้ามนั่งหลังกระบะ

10 April 2017

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์การบังคับใช้กฎหมาย ห้ามนั่งท้ายรถกระบะ ในช่ัวงที่ผ่านมาในความเป็นจริงแล้ว เรื่องการนั่งหลังรถกระบะนั้น มีอยู่ในข้อกฎหมายอยู่แล้ว ทั้งนี้ในที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ได้มีการประเมินสถานการณ์และพบว่า เกิดการสูญเสียมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งรัฐบาลเองต้องการให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ที่เสนอแนวทางดังกล่าวขึ้นมา มีจุดประสงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยการใช้ยานพาหนะที่ถูกต้อง แต่หากประชาชนไม่เห็นด้วย ก็พร้อมจะรับฟังความเห็น อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเข้าใจว่า ไม่ใช่การบังคับทุกอย่าง ในบางพื้นที่เช่น ในบางท้องถิ่น ยังอนุโลมให้สามารถนั่งหลังกระบะได้ แต่จำกัดว่าไม่เกิน 6 คน ไม่นั่งขอบกระบะ และต้องไม่ใช้ความเร็ว รวมทั้งได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบหรือจับกุม ทั้งนี้ขอให้ประชาชน เข้าใจเจตนาในการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนการที่กระแสต่อต้านเรื่องดังกล่าว จะทำให้คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงหรือไม่นั้น ส่วนตัวไม่สนใจ เพราะสนใจในความปลอดภัยของประชาชนมากกว่า

Read More >>

เปิดข้อมูลอุบัติเหตุอ่างทองย้อนหลัง 3 ปี

10 April 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอ่างทอง ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เอา โดยข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ ปี 2557 จังหวัดอ่างทองเกิดอุบัติเหตุจำนวน 23 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 27 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ปี 2558 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 29 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 30 ราย เสียชีวิต 1 ราย ปี 2559 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 20 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 23 ราย เสียชีวิตจำนวน 2 ราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเกิดจากขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้ง 3 ปี ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 13.16 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 10.53 เมาสุราร้อยละ 7.90 และมีสิ่งกีดขวางบนถนนร้อยละ 2.63 ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 84.14 รถปิคอัพร้อยละ 11.05 รถเก่งคิดเป็นร้อยละ 5.19

Read More >>