จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 April 2017

                     วันนี้ (25 เมษายน พ.ศ. 2560 ) ที่บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์และปวงชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยมีนายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในฐานะวีรกษัตริย์ของชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลกเมื่อพุทธศักราช 2098 เสวยราชสมบัติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2133 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 ประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้จารึกพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นับแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ โดยเฉพาะการทำสงครามกอบกู้เอกราชของชาติและทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ตกทอดถึงอนุชนชาวไทย โดยมิได้ทรงคำนึงความยากลำบากตรากตรำพระวรกาย พระวีรกรรมสำคัญยิ่ง ที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยจารึกไว้ เพื่ออนุชนทุกยุคทุกสมัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คือการที่ทรงมุ่งมั่นกระทำสงครามกอบกู้เอกราชและประกาศอิสรภาพจากพม่า เมื่อพุทธศักราช 2127 และการทำสงครามน้อยใหญ่ เพื่อปกป้องพระราชอาณาเขตประเทศไทย รวมถึง 15 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สงครามยุทธหัตถีปราบปรามอริราชศัตรูให้พ้นจากผืนแผ่นดินไทย ขจัดภัยสงคราม และทรงปลูกฝัง ความรักชาติ ความกล้าหาญ ปลอดจากความหวาดหวั่นพรั่นเกรงภัยสงครามแก่อาณาประชาราษฎร์ จึงสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุข

Read More >>

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

25 April 2017

เวลา 16.00 น. วานนี้ ( 24 เม.ย.2560 ) ที่วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และ   ในการสมโภชพระอารามหลวง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร จากนั้นพระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา                                       

Read More >>

เกษตรอ่างทองจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) แก่ชาวนาเพื่อลดต้นทุนในฤดูกาลใหม่

25 April 2017

วันที่ 24 เม.ย.60 เวลา 9.00น.ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีนายสมพงษ์ แป้นทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง  และเกษตรกร จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรร่วมกันคิดและวิเคราะห์ พร้อมวางแผนการเริ่มต้นการผลิตสินค้าเกษตรในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ เกิดการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ ให้บริการ และช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกรมีเป้าหมาย คือ ลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามกระบวนการโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง ด้วยการลดการใช้เมล็ดพันธุ์และสารเคมี ใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การจัดการผลผลิต และเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ พร้อมขยายผลระยะแรกในอำเภอวิเศษชัยชาญ ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 3,659 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 86,836 ไร่ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าวันนี้มีสถานีถ่ายทอดความรู้แก่ชาวนา จำนวน 5 สถานีได้แก่ สถานีที่ 1 การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน สถานีที่…

Read More >>