โฆษกรัฐบาล เปิดเผย โครงการรักษาฟรี 72 ชั่วโมงย้ำเป็นสิทธิพึงมีพึงได้ของคนไทย

3 April 2017

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่โครงการเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน มีสิทธิทุกที่ หรือ ยูเซป เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องจ่ายเงินใน 72 ชม.แรก หลังจากที่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปแล้ว และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกประกาศ 3 ฉบับให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม โดยนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับโครงการนี้อย่างมาก เพราะเป็นสิทธิพึงมีพึงได้ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับจากรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเน้นย้ำให้โรงพยาบาลทุกแห่งศึกษาข้อมูลตามประกาศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งระบุด้วยว่า รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริง ก็จะต้องดูแลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

Read More >>

กระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มโรงแรมทั่วช่วงเทศกาลสงกรานต์

3 April 2017

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินมาตรการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กวดขันตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายสถานบริการและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เข้มงวดในเรื่องการกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ อายุของผู้เข้าไปใช้บริการ ต้องไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ ควบคุมไม่ให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ตลอดจนให้ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย พร้อมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการและประชาชน ทราบถึงมาตรการควบคุมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานรื่นเริง หรืองานประเพณี หากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา ทั้งจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกจังหวัด เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน สถานประกอบการ และสถานบริการในพื้นที่ให้ทราบและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Read More >>

นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2560

3 April 2017

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการไทย ที่ร่วมพัฒนาบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยตามลำดับ / ทั้งนี้ส่วนตัวแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เพราะได้ขยันหมั่นเพียร ในการทำหน้าที่ เพื่อการทำงานที่มีผลสำเร็จต่อประชาชน พร้อมย้ำว่าในช่วงเวลานี้คือการปฏิรูปประเทศ ซึ่งข้าราชการเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเป็นความท้าทายที่จะนำประเทศไปสู่สังคมที่มีรายได้สูงอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รัฐ มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม และลดความขัดแย้ง ดังนั้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนงานของข้าราชการทุกระดับ พร้อมขอให้ข้าราชการสนับสนุนรัฐบาลในการทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมกันนี้ขอให้ข้าราชการได้คิดและพัฒนาตนเองสู่การเป็นข้าราชการ 4.0 โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน เพื่อให้เดินหน้าพัฒนาประเทศได้ตรงจุด โดยขอให้ข้าราชการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ อีกทั้งย้ำว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้รัฐบาลทำงานให้ประชาชน มีความสุข มีความพอใจ และรักษาระเบียบให้กับบ้านเมือง นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำ ให้หน่วยงานราชการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือการที่ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม และต้องจริงจังกับการแก้ปัญหาการทุจริต ให้การบริหารราชการแผ่นดินมีความโปร่งใส)

Read More >>

กรมศิลปากรจัดสร้างแบบจำลองภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ สื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านน้ำ

3 April 2017

นายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวว่า ได้ร่วมกับกลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ จัดทำแบบจำลองสระอโนดาตภูมิสถาปัตยกรรมรอบพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านน้ำ ออกแบบเป็นสระน้ำล้นสีมรกตประดับด้วยโขดหินแบบไทย และสัตว์หิมพานต์ 4 ทิศ ๆ ละ 30 ตัว ความยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร ประกอบด้วย ช้าง ม้า วัว สิงห์ โดยนำภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นต้นแบบจัดวางรูปปั้นตามแบบวรรณคดีไทย

Read More >>