จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดกรวด

26 May 2017

วันที่ 26 พ.ค.60 เวลา 9.00น. ที่วัดสุวรรณเสวริยาราม ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนให้การต้อนรับและเข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งน้อมนำแนวทางพระราชดำรัสและแนวทางพระราชดำริมาดำเนินการตามรอยพระยุคลบาท ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมทั้งสร้างความรู้รักสามัคคี และความสมานฉันท์ระหว่างข้าราชการและประชาชน ซึ่งในครั้งนี้มีการออกหน่วยช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆอาทิเช่น การแจกน้ำดื่มอุปโภคบริโภคการทำหมันสัตว์ การแจกพันธุ์พืชพร้อมการให้คำปรึกษาดูแลด้านการเกษตร การจัดหางาน การตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้น ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อต้องการยกระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องยั่งยืนต่อไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง/รายงาน

Read More >>

ผู้แทนพระองค์ฯ นำถุงธารน้ำใจพระราชทานมอบให้ผู้ประสบวาตภัยที่อ่างทอง

26 May 2017

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำถุงธารน้ำใจพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดอ่างทอง วานนี้ (25 พฤษภาคม 2560) เวลา 14.00 นาฬิกา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดอ่างทอง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,358 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา จำนวน 963 ชุด และที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ซึ่งมีผู้ประสบวาตภัยจากอำเภอเมือง อำเภอสามโก้ อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอป่าโมก ร่วมรับมอบจำนวน 395 ชุด โดยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยดังกล่าว ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สำหรับจังหวัดอ่างทอง ที่ผ่านมามีพื้นที่ประสบวาตภัยจำนวน 6 อำเภอ 37 ตำบล 149 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 1,500 หลังคาเรือน สถานที่ราชการและวัดเสียหาย 15 แห่ง ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นไปบ้างแล้ว

Read More >>

อ่างทองสานต่อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในพระปณิธานฯ

25 May 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จากพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในการดูแลสัตว์และทรงห่วงใยต่อปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระปณิธานฯ รัฐบาลจึงได้ขับเคลื่อนโครงการ โดยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง สำนักงานประศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ก็ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโดยการสำรวจสุนัขและแมว ในจังหวัดทั้งหมด ซึ่งผลการสำรวจในเบื้องต้น พบว่ามีสุนัขจอนจัดที่ไม่มีเจ้าของอยู่ประมาณ 7 พันตัว แมวที่ไม่มีเจ้าของอยู่ประมาณ 3 พันตัว ซึ่งการดำเนินการสำรวจยังไม่แล้วเสร็จ หากแล้วเสร็จน่าจะมีสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอยู่จำนวนกว่า 1 หมื่นตัว นอกจากนี้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมวที่เลี้ยงอยู่ตามบ้าน ในขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจอยู่ จึงขอความร่วมมือประชาชนได้ให้ความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสำรวจในครั้งนี้ด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้ท้องถิ่นก็จะนำไปเป็นข้อมูลในการจัดซื้อวัคซีนมาฉีดป้องกันสุนัขและแมว ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของสุนัขและแมวเอง

Read More >>

อ่างทองทำ MOU บริหารจัดการขยะแบบครบวงจรกับผู้นำชุมชน

25 May 2017

วันที่(24 พฤษภาคม 2560) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินโครงการ “เมืองสวย ไร้มลพิษ” ตามแผนโรดแม็บการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งก็มีหัวหน้าหน่วยงานราชการประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายอำเภอสามโก้ สาธารณสุขจังหวัด นายก อบต.สามโก้ ประชาสัมพันธ์จังหวัด กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในตำบลสามโก้ ร่วมลงนามในครั้งนี้

Read More >>