ผู้ประกอบกระชังปลาในจังหวัดอ่างทองขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ยกเว้นโทษปรับให้

28 June 2017

หลังจากการแถลงผลการประชุมคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คสช. ว่าที่ประชุมเห็นชอบการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย หลังจากมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วกระทบต่อผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำ และมีวิถีชีวิตการทำประมง ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่รุกล้ำลำน้ำแจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายใน 4 เดือน ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และจากการสำรวจพบว่ามีผู้รุกล้ำลำน้ำทั่วประเทศกว่า 1 แสนราย แต่มีผู้แจ้งต่อกรมเจ้าท่าเพียง 30,000 รายเท่านั้น เนื่องจากกฎหมายกำหนดบทลงโทษต่อประชาชนที่กระทำความผิดตามกฎหมายว่าจะต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก คำสั่งหัวหน้า คสช.จึงจะเป็นการขยายเวลาให้กับประชาชน สามารถแจ้งต่อกรมเจ้าท่าได้อีก 60 วัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้สามารถใช้พื้นที่แนวลำน้ำได้หรือไม่ โดยคาดว่าใช้เวลาพิจารณาประมาณ 6 เดือน หรือ 180 วัน พร้อมยกเว้นบทลงโทษย้อนหลัง ผู้ประกอบการกระชังปลาในจังหวัดอ่างทอง นายทรงยศ มะกรูดทอง ประธานสภาเกษตรกรอำเภอไชโย ผู้ประกอบการเลี้ยงประชากระชัง ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ยกเว้นบทลงโทษย้อนหลังให้ ทำให้ตนเองซึ่งเลี้ยงประกระชังอยู่กว่า 100 กระชัง ไม่ต้องเสียเงินค่าปรับจำนวนหลายล้านบาท ทางด้านนายประหยัด กองสิงห์ ผู้ประกอบการเลี้ยงประกระชัง ก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ยกเว้นการในเรื่องค่าปรับให้ เพราะตนเองมีกระชังอยู่ 15 กระชังปลา ที่ก็มีกำไรไม่มากจากการเลี้ยงปลา หลังจากทราบว่ามีกฎหมายออกมาและให้ผู้เลี้ยงกระชังปลาไปจดทะเบียนและต้องเสียงค่าปรับ ซึ่งในส่วนของตนเองหากเสียค่าปรับอย่างน้อยสุดก็ประมาณ 600,000 บาท ทำให้ไม่มีเงินที่จะไปเสียค่าปรับ จึงได้ทำการลื้อกระชังปลาไป 10 กระชัง พอทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีให้มีการยกเว้นค่าปรับและไปจดทะเบียนใหม่ได้ก็ดีใจมาก และจะทำการสร้างกระชังปลาที่รื้อไปกลับมาเลี้ยงใหม่ต่อไป สำหรับจังหวัดอ่างทอง มีผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชังอยู่จำนวน 247 ราย 1,975…

Read More >>

การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ

28 June 2017

นายวินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ให้มีทักษะในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดยกำหนดจัดการแข่งขันที่โรงเรียนสตรีอ่างทองในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 – 9 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา ที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง กำหนดเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา ที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง ก็ขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวและร่วมพิธีเปิดงานในวันและเวลาดังกล่าว เชิญชวนประชาชน ผู้ปกครองชมและเชียรการแข่งขันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

Read More >>

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติ

28 June 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. บุคคลทั่วไป 3 รางวัล 2. เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี 3 รางวัล 3. สื่อมวลชนไม่เกิน 3 รางวัล องค์กรภาครัฐไม่เกิน 3 รางวัล และ องค์กรภาคเอกชนไม่เกิน 3 รางวัล บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลๆ ละ 25,000.-บาท ท่านที่สนใจเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 – 1413930 ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อที่ www.nhrc.or.th

Read More >>

ประกันสังคมแจ้งนายจ้างจ่ายค่าประกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

28 June 2017

นายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้มีการขยายช่องทางให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปชำระเงิน ณ สำนักงานประกันสังคม ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้จ่ายเงินสด เพื่อป้องกันในการทุจริตมิชอบ และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไทยแลนต์ 4.0 นั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองจึงขอความรวมมือผู้ประกอบการ นายจ้างได้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้

Read More >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นชอบยกเว้นบทลงโทษผู้รุกล้ำลำน้ำ 

28 June 2017

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย หลังจากมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วกระทบต่อผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำ และมีวิถีชีวิตการทำประมง ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่รุกล้ำลำน้ำแจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายใน 4 เดือน ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และจากการสำรวจพบว่ามีผู้รุกล้ำลำน้ำทั่วประเทศกว่า 1 แสนราย แต่มีผู้แจ้งต่อกรมเจ้าท่าเพียง 30,000 รายเท่านั้น เนื่องจากกฎหมายกำหนดบทลงโทษต่อประชาชนที่กระทำความผิดตามกฎหมายว่าจะต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก คำสั่งหัวหน้า คสช.จึงจะเป็นการขยายเวลาให้กับประชาชน สามารถแจ้งต่อกรมเจ้าท่าได้อีก 60 วัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้สามารถใช้พื้นที่แนวลำน้ำได้หรือไม่ โดยคาดว่าใช้เวลาพิจารณาประมาณ 6 เดือน หรือ 180 วัน พร้อมยกเว้นบทลงโทษย้อนหลัง

Read More >>

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งส่งเสริมการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ คาดปี 2561 

28 June 2017

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและเกิดการรวมกลุ่มกันในระดับชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการจนเกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดย ศพก.จะรับผิดชอบการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้นำไปปฏิบัติ ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมมาช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น และพร้อมจะขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเกษตรแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองแปลงแล้ว 1,780 แปลง และในปี 2561 คาดว่า จะมีเกษตรกรเข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่ประมาณ 3,600 แปลง โดยกระทรวงเกษตรจะสนับสนุนด้านวิชาการ การเชื่อมโยงการตลาด และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอนาคตด้วย

Read More >>

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

27 June 2017

    วานนี้ (26 มิ.ย 60) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เพื่อถวายราชสักการะและน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด”   ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การแสดงพลังของมวลชน นักเรียนนักศึกษา ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด,  การมอบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการและหน่วยงานที่ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , มหกรรม To be number one และ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดอ่างทอง  

Read More >>

กาชาดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ อ.ไชโย

27 June 2017

วานนี้ (26 มิ.ย 60) นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่เยี่ยม เด็กหญิงณพัฒพร (น้องปลื้ม) ผลธุสะ อยู่บ้านเลขที่43/3 ม.2 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้องปลื้ม เป็นผู้พิการ เดินไม่ได้ ซึ่งมีจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย อ.ไชโย ได้เขียนหนังสือของความช่วยเหลือมาทางเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง อยากได้รถเข็นให้น้อง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้นำรถเข็น พร้อมมอบถุงยังชีพ มุ้ง และผ้าห่ม มอบให้กับครอบครัวดังกล่าว

Read More >>

นายกรัฐมนตรี พอใจการแก้ปัญหาการบินพลเรือน

26 June 2017

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน หลังได้รับรายงานว่า นับตั้งแต่ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เริ่มตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ให้แก่สายการบินเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ขณะนี้มีสายการบินที่ได้ใบรับรองแล้ว 6 สายการบิน คือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ไทยแอร์เอเชีย การบินไทย นกสกู๊ต ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และนกแอร์ ซึ่งสายการบินของไทยทั้งหมดที่ได้รับใบรับรองไปแล้ว มีเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวมประมาณร้อยละ 80 จากเส้นทางการบินระหว่างประเทศทั้งหมดของสายการบินสัญชาติไทย และภายในเดือนกันยายนนี้ คาดว่าจะออกใบรับรองได้รวม 12 สายการบิน ส่วนที่เหลืออื่นๆ ทั้งหมดจะตรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมพยายามดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะการยื่นเรื่องไปยัง ICAO ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพื่อให้ ICAO สามารถเข้ามาตรวจสอบตามที่ไทยร้องขอได้ในเดือนกันยายน 2560 ซึ่งที่ผ่านมา กทพ.ได้แก้ไขข้อบกพร่อง SSC 33 ข้อมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการทำงาน คู่มือเช็คลิสต์ แบบฟอร์มสำคัญ จัดการอบรมที่เหมาะสมให้กับพนักงานและผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรมาร่วมช่วยตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆ จนถึงขณะนี้มีความก้าวหน้าเกือบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

Read More >>

กระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างเด็กดีมีคุณธรรม

26 June 2017

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดี มีคุณธรรม โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ น้อมนำพระราชกระแสไปยึดถือปฏิบัติ เช่น ในการประชุมร่วมองคมนตรี ประกอบด้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย และพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ กับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมา ซึ่งได้น้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการศึกษา มาถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับการศึกษาอบรมเด็กนักเรียนและเยาวชน โดยเน้นการสร้างคนดี มีคุณธรรม มีการศึกษาดี ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ร่วมน้อมนำพระบรมราโชวาท พระบรมราโชบาย และพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรม โดยมุ่งเน้นบ่มเพาะไปที่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั้งในและนอกระบบให้เด็ก เยาวชนเป็นคนดีควบคู่การมีคุณธรรม โดยให้ทุกจังหวัดกำหนดยุทธศาสตร์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ไปสู่การขับเคลื่อนปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกันในลักษณะ “ประชารัฐ” ภายใต้โครงการต่าง ๆ อาทิ การจัดค่ายคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อน การคัดเลือกและจัดกิจกรรมยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” เป็นต้น

Read More >>