สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาสสร้างรายได้ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง

9 August 2017
Read More >>

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัครชุมชนเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2561

9 August 2017

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เรื่องประกาศรับสมัครชุมชนเพื่อคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดสร้างสรรค์ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และรายได้เสริมให้แก่ชุมชน โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3561-5914-6

Read More >>

ขอเชิญร่วมงาน “กินขนม ชมตลาด 100 ปี สีสันอ่างทอง”

9 August 2017

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กำหนดจัดงาน จำหน่ายสินค้าและรณรงค์การบริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ภายใต้ชื่องาน “กินขนม ชมตลาด 100 ปี สีสันอ่างทอง” ระหว่างวันที่ 11 -15 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้กระกอบการด้านการตลาด เชื่องโยงเครือข่ายระหว่างแหล่งผลิตกับแหล่งจำหน่ายสินค้า กระตุ้นผู้บริโภคเห็นความสำคัญและเกิดการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแหล่งจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ภายในงานมีผลิตภัณฑ์หลากหลายจากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 กว่า 30 ร้านค้า โดยคัดสรรอาหารเด่น อาหารอร่อย ขนมโบราณเลื่องชื่อ สินค้าแปรรูป อันเกิดจากการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนสร้างสรรค์เป็นสินค้า ให้ท่านเลือก ช้อป ชิม ชม ในบรรยากาศของตลาดชุมชนเก่าแบบผสมผสานไทยจีน “ตลาดศาลเจ้าโรงทอง” ภายใต้แนวคิด “กินขนม ชมตลาด 100 ปี สีสันอ่างทอง” และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 พร้อมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยจีน อาทิ การแสดงชุดโหมโรงจีนตอกดอกไม้ กลองยาว ดนตรีโฟล์คซอง เป็นต้น

Read More >>