จังหวัดอ่างทองแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่

21 August 2017

นายวีรร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ด้วยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามทีสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน มาตรการเยียวยาและมาตรการป้องกัน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบมาตรการป้องกัน 3 ประการ ได้แก่    ใช้กลไกคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ และอนุกรรมการป้องปรามทุจริตการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ให้เกิดการจัดเวทีเพื่อหลอกลวงให้มีการฉ้อโกงประชาชน    ปรับปรุงพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ในประเด็นการปรับเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น อายุความให้สะดุดหยุดลงเมื่อผู้ต้องหาหลบหนี     ให้หน่วยงานบูรณาการ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่เกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับในการลงทุนปกติที่มิใช่การฉ้อโกงประชาชน ดังนั้น  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดอ่างทองจึงขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการบูรณาการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับในการลงทุนปกติที่มิใช่การฉ้อโกงประชาชนชน  

Read More >>