รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปดูวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยที่จังหวัดอ่างทอง

18 September 2017

เวลา 11.00 น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปดูวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีนายวีรร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลมงคลธรรมนิมิต เป็นวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มกันปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยหมุนเวียนตลอดทั้งปี ได้แก่ บวบ มะระจีน ถั่วฝักยาว แฟง แตงกวา ฯลฯ รวมจำนวน 23 ชนิด ได้รับการรองรับมาตรฐาน GAP มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลใส้เดือน ทำบ่อเลี้ยงปลาเบญจพรรณ และการทำนา ในการบริหารง่นของกลุ่ม มีนายศุภชัย เณรมณี อายุ 34 ปี ผู้ก่อตั้งกลุ่มเป็นประธานกลุ่ม ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ มีรายได้เฉลี่ย 1.5 ล้านบาทต่อปี ใช้ชื่อ “ศุภัสสรฟาร์ม” ในการจำหน่ายผลผลิต ในการหาตลาด มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดจากสารพิษในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ที่ผ่านมาตรฐาน GAP แล้วเพื่อวางแผนร่วมกันผลิตสินค้าให้ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันวางแผนที่จะไปสู่มาตรฐาน Thai GAP และระบบเกษตรอินทรีย์แบบสมบูรณ์แบบ ผลิตผลที่ผลิตมีการคัดแยก แบ่งเกรดผลผลิต และมีการคัดบรรจุผลผลิตส่งบริษัทบ้านสวนผัก ซึ่งจะนำไปจำหน่ายยัง Top Supermaket จุดเด่นของวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลธรรมนิมิต คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันเอง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่ามาศึกษา…

Read More >>

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

18 September 2017

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอพร้อมประกอบพิธีสงฆ์ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 18 ก.ย. 60 บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นาย วีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ที่จิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประกอบพิธีจิตอธิษฐาน โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เดินทางมาร่วมในการประกอบพิธี เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดย นาย วีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากนั้นนายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เป็นตัวแทนอำเภอ อัญเชิญดอกไม้จันทน์วางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานในพิธีวางช่อดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา 89 วินาที สำหรับดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอ ภายหลังเสร็จพิธี ให้ทางอำเภอนำไปเก็บไว้ในสถานที่เหมาะสม เพื่อเป็นช่อสำหรับประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป

Read More >>

รองนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

18 September 2017

วันนี้ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามดูศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ให้การตอนรับ สำหรับความเป็นมาของศูนย์ฯ สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตร ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน้นการเรียนรู้ที่เกษตรกรมีส่วนร่วม การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรรู้จักคิด และแก้ปัญหาการเกษตรของตนเอง บนพื้นฐานของการเกื้อกูลกันของสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้จำนวน 20 ครั้ง ตามระยะเวลาการเจริญเติบโตของข้าว มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30 ราย หลังจากเกษตรกรได้รับการเรียนรู้จึงได้นำไปปฏิบัติ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และทางราชการได้เข้ามาส่งเสริมจึงทำการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือโรงเรียชาวนาขึ้น โดยมีนางสาวเบญจมาศ ทองพูล เป็นประธานศูนย์ ภายในศูนย์มีฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ คือ 1 ฐานเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน โดยการหมักฟางให้ย่อยสลายแทนการเผาฟาง ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรัมต่อไร่ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ลดการใช้สารเคมี โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี เช่น บิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์มา…

Read More >>