อ่างทอง ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข

20 September 2017

วันนี้(20 กันยายน 2560) นายวีรร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้นำหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชน ไปออกหน่วยให้บริการประชาชนที่วัดสามโก๋ อำเภอสามโก๋ จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ทุรกันดาร นำหน่วยงานที่ให้บริการไปออกหน่วยงานบริการประชาชน รวมทั้งเป็นการไปรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งก็มีหน่วยงานให้ไปให้บริการประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ไปทำใบอนุญาตขอบขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไปให้บริการให้คำปรึกษาแรงแรงงาน รับสมัครงานนอกสถานที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดไปให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ก็ไปเปิดบริการตัดแวนสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 50 ชุด นอกจากนี้นี้ก็มีร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้าชุมชนมาร่วมจำหน่ายในบริเวณงานด้วย ซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอสามโก้ไปร่วมรับบริการ จำนวนกว่า 500 คน

Read More >>

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการอบรมเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้รับบริจาคโลหิต

20 September 2017

วันที่ 19 ก.ย. 60 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2560 โดย เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี ปลัดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ตามที่สภากาชาดไทย ได้มีนโยบายเปิดรับสมัครจิตอาสาสภากาชาดไทย เพื่อเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจในหลายๆด้าน และเป็นตัวแทนสภากาชาดไทยในการปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในองค์กรกาชาด หลักการกาชาดและอดุมการณ์กาชาดให้กับจิตอาสาเพื่อให้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวม15 รุ่น มีจิตอาสาสภากาชาดไทยของจังหวัดอ่างทองทั้งสิ้น 8,575 คน เพื่อเป็นการสร้างจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยในการบริหารโลหิต จึงให้มีการอบรมแกนนำเครือข่ายจิตอาสา ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้รับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย แกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยระดับหมู่บ้าน ตำบล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 165 คน

Read More >>

อ่างทองตั้งเป้า ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด 100 เปอร์เซ็นต์ภายใน 3 เดือน

20 September 2017

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ในการติดตามความคืบหน้าในการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับความคืบหน้าในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวของจังหวัดอ่างทอง พบว่ามีสุนัขจำนวน 60,923 ตัว ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 51,992 ตัว แมวจำนวน 30,195 ตัว ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 24,082 ตัว สุนัขไม่มีเจ้าของหรือสุนัขจรจัด จำนวนประมาณ 8,931 ตัว แมวที่ไม่มีเจ้าของ จำนวน 6,113 ตัว ในการหารือกัน ประธานคือนายสมเจตน์ จงศุภวศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงานพิเศษ ให้มีการจัดการอบรมความรู้เรื่องการทำหมันสุนัขและแมว และให้จัดทีมไปจัดอบรมให้กับอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมในการทำหมันสุนัขและแมว โดยในเบื้องต้นตั้งเป้าในการทำหมันสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายใน 3 เดือน และทำหมันแมวจรจัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า การตั้งเป้าในการทำงานในครั้งนี้เป็นการตั้งเป้าที่ท้าทาย ซึ่งหากรอในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการแก้ปัญหาก็คงไม่มีวันสำเร็จได้ ดังนั้นในส่วนของการออกเทศบัญญัติสุนัขและแมวก็ทำไป ในส่วนของการควบคุมการแพร่พันธุ์ของสุนัขจรจัดก็ต้องทำ เชื่อว่าหากทำกันจริงก็สามารถที่จะควบคุมได้ภายเวลาไม่นาน

Read More >>