โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางเจ้าฉ่า มอบใบประกาศนักเรียนสูงอายุรุ่นแรก

27 September 2017

วันที่ 26 ก.ย. 60 ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้อายุที่สำเร็จการศึกษา โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน90 คน รับมอบเกียรติบัตร” นายไพรัตน์ รุ่งสว่าง นายก อบต.บางเจ้าฉ่า กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น มีรูปแบบบริหารจัดการโดยคณะกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่า ด้านการดำเนินการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักสูตร “ชะลอชรา พัฒนาชีวิต“ รุ่นที่ 1 ดำเนินการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ รวมจำนวน 26 สัปดาห์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนร้อยละ 80 ได้รับใบประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 90คน

Read More >>