สินเชื่อประชารัฐ Micro SME ฟรีดอกเบี้ย ติดต่อได้ที่ศูนย์อ่างทอง


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำโครงการ “สินเชื่อประชารัฐ Micro SME” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ทำการค้ารายย่อยหรือ SME สามารถกู้ยืมเงินได้รายละ 2 แสนบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย เป็นเวลานานถึง 10 ปี โดยคุณสมบัติของผู้ประกอบการ Micro SME ที่ประสงค์จะกู้ยืมจะต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งหรือมีการจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนอื่นใดกับหน่วยงานราชการ หรือเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ ที่มีการดำเนินกิจการแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องเป็นลูกค้าของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารทุกประเภท ลิสซิ่ง บัตรเครดิต Nano Finance เป็นต้น
ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 อาคารหลังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 035 – 610650 หรือติดต่อคุณรัตน์ รัตนอุบล โทร 081 – 5838950 และคุณเบญจมาศ เกตุทอง โทร 097 – 0727145