องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ประกวดราคาจ้างสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์