อ่างทอง เตือนระดับแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีระดับสูงขึ้น

6 October 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ได้ติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมชลประทาน (สำนักงานชลประทานที่ 12) และโครงการชลประทานอ่างทอง พบว่า วันนี้ (6 ต.ค.60) เวลา 06.00 น. เขื่อนเจ้าพระยา มีประมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 1,595 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำจังหวัดอ่างทองสูงขึ้น ประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และยังมีฝนต่อเนื่อง โดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร กระชังปลา เรือท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ผู้ใช้การสัญจรทางน้ำ และพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง

Read More >>

ผวจ.อ่างทอง ต้อนรับนักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 

6 October 2017

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 ก็ได้ทำการส่งมอบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดชายแดนใต้ สู่ครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้พบประกับนักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ เมื่อเย็นวานนี้ (16.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอไชโย ก็ได้ร่วมต้อนรับนักเรียนและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ที่ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยในรุ่นที่ 31 นี้ ก็มีนักเรียนและเยาวชนที่จะมาพำนักและอยู่กับครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 12 คน เป็นนักเรียนและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสรามจำนวน 8 คน นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 4 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสรามก็จะอยู่กับครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ก็จะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้ง 12 คน จะอยู่ในพื้นที่ อำเภอไชโย ทั้งนี้เนื่องจากตำบลชะไว อำเภอไชโย ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม มีประชาชนที่นับศาสนาพุทธ อยู่เพียง 4 – 5 ครอบครัวเท่านั้น เยาวชนทั้งหมดก็จะอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา 10 วัน จะกินอยู่ หลับนอน และร่วมปฏิบัติภารกิจประจำวันกับครอบครัวเสมือนลูกทุกประการ โดยทั้ง 30 รุ่นที่ผ่านมา จังหวัดอ่างทองก็จะมีเยาวชนมาพำนักในพื้นที่ทุกรุ่น…

Read More >>