อ่างทอง แจ้งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ ยึดมติ ครม.ปฏิบัติในงานพระบรมศพฯ

11 October 2017

นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องต่างๆ อ้นเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ 1. ให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการเพียงวันเดียว ส่วนวันที่ 25 และ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ให้หัวหน้าส่วนราชการผ่อนผันเรื่องเวลาทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมการตามสมควร 2. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมขยายจากวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน เป็น ขยายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน 3.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทำการของรัฐทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน เป็นจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน 4.ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ…

Read More >>

ผู้ว่าอ่างทอง เชิญชวนประชาชนร่วมบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง 

11 October 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้ทำการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ได้ดำเนินการก่องสร้างพระเมรุมาศจำลองมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นั้น ดังนั้นเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดอ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดจึงได้กำหนดจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.29 นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ ร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพียงกัน

Read More >>

นายกเหล่ากาชาดอ่างทอง ช่วยเหลือเด็กชายพิการแต่กำเนิด ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ

11 October 2017

นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เมื่อเย็นวานนี้ (10 ตุลาคม 2560) นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้ไปเยี่ยมเด็กชายพิสุทธิ์ แจ้งใจ อายุ 6 เดือน ที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ เนื่องจากเด็กชายพิสุทธิ์ แจ้งใจ ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบและมีสภาพปัญหาคือเด็กชายพิสุทธิ์ ไม่มีดวงตาซ้ายตั้งแต่กำเนิดและดวงตาขวาเล็กผิดปกติ บิดาเด็กชื่อนายณัฐพล แจ้งใจ อายุ 25 ปี ประกอบอาชีพทำงานโรงงานแม๊กนีคอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายได้เดือนละ 16,000 บาท มารดาชื่อนนทกานต์ พวงบุปผา อายุ 21 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ เด็กชายพิสุทธิ์ แจ้งใจ มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่109/3 ม.3 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ครอบครัวของเด็กต้องการความช่วยเหลือเรื่องนมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ในโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับเด็กชายพิสุทธิ์ แจ้งใจ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

Read More >>

สินเชื่อประชารัฐ Micro SME ฟรีดอกเบี้ย ติดต่อได้ที่ศูนย์อ่างทอง

11 October 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำโครงการ “สินเชื่อประชารัฐ Micro SME” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ทำการค้ารายย่อยหรือ SME สามารถกู้ยืมเงินได้รายละ 2 แสนบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย เป็นเวลานานถึง 10 ปี โดยคุณสมบัติของผู้ประกอบการ Micro SME ที่ประสงค์จะกู้ยืมจะต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งหรือมีการจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนอื่นใดกับหน่วยงานราชการ หรือเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ ที่มีการดำเนินกิจการแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องเป็นลูกค้าของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารทุกประเภท ลิสซิ่ง บัตรเครดิต Nano Finance เป็นต้น ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 อาคารหลังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 035 – 610650 หรือติดต่อคุณรัตน์ รัตนอุบล โทร 081 – 5838950 และคุณเบญจมาศ เกตุทอง โทร 097 – 0727145

Read More >>