กศน. ตำบลไผ่ดำพัฒนา เปิดสอนทำขนมไทย

30 November 2017

ด้วยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเศษชัยชาญ ( กศน. ตำบลไผ่ดำพัฒนา ) เปิดรับผู้ที่สนใจฝึกเรียนทำขนมไทย ขนมเกสรลำเจียก ขนมทองพุ ขนมวง ขนมข้าวเหนียวแก้ว ขนมข้าวเหนียวแดง อาหารไทย ต้มปลาร้าหน่อไม้ ต้มปลาร้าหัวตาล แกงขี้เหล็ก แกงเทโพ ผัดหมี่ เพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยเปิดรับผู้ที่สนใจจำนวน 20 ท่านมผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา หรือที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยบ้านไผ่ดำพัฒนา โทร 035610500 สำหรับหลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ และ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

Read More >>

อ่างทองทำบุญตักบาตร รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

30 November 2017

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย และกำหนดให้เป็นวันชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการด้วยนั้น ในโอกาสนี้เพื่อให้ประชาชนชาวอ่างทองได้มีส่วนร่วมในการรำลึกถึงพระมหากรุนาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดอ่างทองจึงกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียง

Read More >>

ป.ป.ช.อ่างทองเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

28 November 2017

นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทองร่วมกับจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันคอร์รัปชั่นสากล ขึ้น ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนาการต่อต้านทุกรูปแบบ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียนและสื่อมวลชน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชนร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยพร้อมเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

Read More >>

อ่างทองอบรมเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

28 November 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองได้กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของรัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะทำการอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวที่ได้ดำเนินการจัดตั้งไว้แล้ว จากทุกอำเภอจำนวน 80 คน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชน และสนับสนุนงานข่าวกรองของทางราชการอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้

Read More >>

บทความการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดความปรองดองได้อย่างไร

23 November 2017

บทความการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดความปรองดองได้อย่างไร -*****************- จากปัญหาความขัดแย้งในสังคมอันเกิดจากความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกัน การเข้าถึงบริการและโอกาส ความยากจน การคอรัปชั่น และอีกหลายสาเหตุนานาประการ ก่อให้เกิดการไม่เข้าใจกันในสังคม เกิดการแตกแยก ไม่สามัคคีกัน จนเป็นปัญหาเรื้อรังและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลปัจจุบันและที่ผ่านๆ มาได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะยุติปัญหาความแตกแยกที่เกิดขึ้นในสังคม มีการสร้างโรดแมปแนวทางการทำงาน โดยใช้กลไกลรัฐเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ การขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆ ตามโรดแมปที่วางไว้ เป้าหมายสำคัญที่ต้องคือการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดกับประชาชน ในหมู่บ้าน ในชุมชน และในสังคม ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สุดก็คือ “ประชาชน” ความเห็นต่างของประชาชนที่ผ่านมา คือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ดังนั้นการที่จะทำให้ประชาชนทั้งประเทศมีความคิดเห็นเป็นหนึ่งเดียวนั้น คงไม่ใช้เรื่องง่ายที่จะทำได้ แม้จะระดมทรัพยากรมากเพียงใดก็ไม่อาจที่จะทำให้เกิดการปรองดองได้ในระยะเวลาอันสั้น “การประชาสัมพันธ์” การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง จึงน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งคำว่า “การประชาสัมพันธ์” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยดำรัสในความหมายของคำว่าการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า “ประชา” หมายถึง ประชาชนคนไทยทั้งมวล ซึ่งหมายความร่วมถึงข้าราชการ ทหาร ตำรวจด้วย “สัมพันธ์” หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ การพูดคุย การสร้างการรับรู้ หรืออื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี “การประชาสัมพันธ์” จึงหมายถึง “การมีปฏิสัมพันธ์ การพูดคุย การสร้างการรับรู้ในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องให้กับประชาชน” ซึ่งที่ผ่านๆ มาประชาชนจะถูกคอบงำด้วยข้อมูลที่บิดเบือน ทำให้เกิดการไม่เข้าใจกัน ดังนั้นหากประชาชนได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง ข้อมูลที่แท้จริง การประชาสัมพันธ์ที่ดีย่อมช่วยลดความแตกแยก ก่อให้เกิดความปรองดองได้อย่างแน่นอน -****************************- วีรยุทธ รวดเร็ว / เรียบเรียง

Read More >>

เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 2 ที่อ่างทอง

21 November 2017

วันนี้(21 พฤศจิกายน 2560) จังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 “อ่างทองเกมส์ ขึ้นอย่างเป็นทางการ ที่สนามกีฬาโรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีนักกีฬาจาก 14 จังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดกันกว่า 400 คน โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 “อ่างทองเกมส์” เริ่มมีการแข่งขันกันมาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และจะสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่ พฤศจิกายน 2560 มีการแข่งขันกีฬา 41 ชนิดกีฬา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน โดยสนามแข่งขันใช้สนามในจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี และระยอง

Read More >>

ผู้ว่าอ่างทอง ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

20 November 2017

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งสรุปภาพรวมของการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าการจัดพิธีดังกล่าวของจังหวัดอ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนมีผู้มาร่วมพิธีเป็นลำดับ 3 ของประเทศ นั้น นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ทำหนังสือแจ้งขอบคุณข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชน จิตอาสาที่ร่วมมือร่วมใจกัน เสียสละอาสาช่วยเหลือกันจนประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเป็นอย่างดี

Read More >>

อ่างทองจัดอบรมการแสดงโขนให้กับเยาวชน

20 November 2017

นางจีรุพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “โขนสด” ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการแสดงโขนสดและได้ฝึกแสดง ซึ่งเป็นการรักษามรดกปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาของจังหวัดอ่างทอง โดยกำหนดจัดการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่จัดระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2560 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอ่างทอง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ในการที่จะส่งเด็กนักเรียนเขาร่วมโครงการได้ ยืนใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 035 – 615188

Read More >>