โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ฝึกกีฬาโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก จำนวน 1 รายการ