จังหวัดอ่างทอง จัดอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว


วันนี้ ( 13 ธ.ค.2560 ) นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าว ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลกลางจังหวัดอ่างทอง โดยทางที่ทำการกครองจังหวัดอ่างทอง จัดขึ้นตามนโยบายด้านการรักษาความสงบภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศของ รัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีภัยคุกคามด้านความมั่นคงหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาการก่อความไม่สงบ ปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆ การปฏิบัติงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยเหลือทางราชการให้ทราบข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ จังหวัดอ่างทอง จึงอบรมเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จำนวน 80 คน เป็นภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจาก 7 อำเภอของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ส้รางความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง