ป.ป.ช.อ่างทองจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล


นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทองร่วมกับจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันคอร์รัปชั่นสากล ขึ้น ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนาการต่อต้านทุกรูปแบบ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียนและสื่อมวลชน
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชนร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยพร้อมเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าว