วันสิ่งแวดล้อมไทย วันสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สรุปใจความว่า ทรงห่วงใยต่อสถานการณปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น ทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดของโลกด้วย
พระราชดำรัสดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควรประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2534 กำหนดให้ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการตระหนักถึงความสำคัญร่วมกำลังกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไปและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
นับแต่นั้นมาการจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมไทยวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีก็เริ่มต้นขึ้น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการนำจัดกิจกรรม ในส่วนของจังหวัดต่างๆ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นทุกจังหวัด