สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน