อ่างทองเตรียมจัดกิจกรรมสืบสานศิลปะการแสดงโขนสดให้เยาวชน


นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “โขนสด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาของจังหวัดอ่างทอง โดยกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2560 ณ อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ท่านที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรมติดต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 035 – 615914 – 6