โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดการแข่งขันบาสเกตบอล“ สพฐ-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017 “

4 December 2017

นายวินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เปิดเผยว่า โรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่องโมโน 29 จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน “ สพฐ-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017 “เพื่อคัดเลือกทีมบาสเกตบอลนักเรียนในระดับภูมิภาค ตัวแทนภาคกลาง-ภาคตะวันออก ไปเข้าร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง แบ่งเป็นรุ่นอายุ 14 ปี รุ่นอายุ 16 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมชายและทีมหญิง ในการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 60 ทีม จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองและใกล้เคียงชมการแข่งขันร่วมกัน

Read More >>

วันสิ่งแวดล้อมไทย วันสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

4 December 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สรุปใจความว่า ทรงห่วงใยต่อสถานการณปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น ทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดของโลกด้วย พระราชดำรัสดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควรประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2534 กำหนดให้ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการตระหนักถึงความสำคัญร่วมกำลังกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไปและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ นับแต่นั้นมาการจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมไทยวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีก็เริ่มต้นขึ้น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลักในการนำจัดกิจกรรม ในส่วนของจังหวัดต่างๆ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นทุกจังหวัด

Read More >>

ป.ป.ช.อ่างทองจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

4 December 2017

นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทองร่วมกับจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันคอร์รัปชั่นสากล ขึ้น ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนาการต่อต้านทุกรูปแบบ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียนและสื่อมวลชน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง จึงขอเชิญชวนข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชนร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยพร้อมเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

Read More >>