อ่างทองเตรียมจัดงานวันคนพิการประจำปี 2560

20 December 2017

นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรคนพิการของจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยังยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงการจัดงานในครั้งและ และได้รับทราบแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนพิการ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคม โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการแสดงของคนพิการ การแสดงบนเวที การออกร้านเลี้ยงอาหารคนพิการจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ตั้งเป้ามีผู้พิการและญาติมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 500 คน

Read More >>

ตำรวจสันติบาล จัดอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

20 December 2017

วันที่ 19 ธ.ค.2560 นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3 ” ที่ห้องประชุม โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ต.ท.ภูดิศกุล สารภักดิ์ สารวัตรกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กล่าวว่า หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการพิทักษ์รักษา ปกป้องไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรม “ โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 7 รุ่น ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ได้เข้าใจถึงความรัก ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันหลักของเรา เพื่อความสามัคคีของคนในชาติ โดยหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภาคเยาวชน ร่วมกันเฝ้าระวัง ปกป้อง เคารพรักและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของคนไทย

Read More >>

อ่างทองออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่

20 December 2017

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเทสกาลปีใหม่ 2561 ที่จะถึงนี้ เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะซื้อสินค้าซื้อของขวัญของฝากไปฝากญาติและเพื่อกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมากจะเลือกซื้อสินค้าที่มีการจัดไว้เป็นกระเช้าเพื่อความสะดวกในการซื้อหา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน สินค้าที่หมดอายุมาจัดทำกระเช้าจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ จังหวัดอ่างทอง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กำหนดออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่จำหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดอ่างทองขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะดูในเรื่องของคุณภาพสินค้า ฉลากสินค้า ตราสัญลักษณ์ที่แสดงชื่อสถานประกอบการที่ผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Read More >>

อ่างทองเตรียมทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร

20 December 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดต่างๆ ได้ทำการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ขึ้นเพื่อทำพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันทั่งประเทศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น โดยในแต่ละจังหวัดก็จะทำการถอนพระเมรุมาศและนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจังหวัดอ่างทอง ได้ดูแลรักษาพระเมรุมาศจำลองเอาไว้อย่างดี เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้กำหนดจะทำการถอนพระเมรุมาศและกำหนดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ ตั้งแต่เวลา 07.30 นาฬิกาเป็นต้นไป ซึ่งนพปฎลสุวรรณฉัตรที่อัญเชิญลงมาจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร ทั้งนี้เนื่องจากวัดไชโยวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็นสถานที่แรกในการเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเมื่อปี พ.ศ.2498 ที่ผ่านมา

Read More >>