วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

30 January 2018

นายสมนึก พุ่มขุน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ได้กำหนดเปิดรับสมัครรักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยระดับ ปวช. รับสมัครใน 4 สาขาๆ คือ ช่างยนต์ 80 คน ช่างไฟฟ้ากำลัง 80 คน ช่าวอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน พณิชยการ 40 คน ระดับ ปวส.รับสมัครจำนวน 5 สาขาวิชา คือ เทคนิคเครื่องกลจำนวน 20 คน ไฟฟ้า 40 คน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 20 คน การบัญชี 20 คน และ การจัดการทั่วไป 20 คน ในการรับสมัคร นักเรียนโควตาพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทั่วไประดับ ปวช. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ระดับ ปวส.รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่…

Read More >>

ทดสอบบุคลิกนักเรียนเตรียมหาอาชีพรองรับ

30 January 2018

นางสาวสุภิญญา แก่นจ่าย จัดหางานจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมให้บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาต่อหรือเลือกที่ประกอบอาชีพ ให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความรู้และความสามารถของตนเอง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ประสานกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าไปทดสอบและวัดบุคลิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ซึ่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาได้ทำการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/1 ในคาบเรียนแนะแนว โ รงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 26 คน

Read More >>

จัดหางานอ่างทอง จัดโครงการสร้างงานให้ผู้สูงอายุ

30 January 2018

นางสาวสุภิญญา แก่นจ่าย จัดหางานจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการขยายโอกาสมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจัดฝึกอบอบหลักสูตรการกระเช้าของขวัญ ขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ บ้านเลขที่ 6/4 หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีผู้สูงอายุเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 10 คน นางสาวสุภิญญา แก่นจ่าย จัดหางานจังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้มีงานทำ มีรายได้ในการที่จะใช้สอยส่วนตัว และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการก็มีความสุขการการได้เรียนรู้ในเรื่องของการสานกระเช้าของขวัญและการสานผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่วิทยากรแนะนำให้

Read More >>

ผู้ว่าฯอ่างทองได้รับเลือกเป็นผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ด้านการแต่งกายผ้าไทย

30 January 2018

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ทำการสำรวจข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ที่แต่งกายผ้าไทยเนื่องในประเพณีต่างๆ เช่นประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ ซึ่งเป็นการสืบสานส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดอีกประการหนึ่ง ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้คัดเลือกนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นบุคคลที่ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านการแต่งกายผ้าไทย และได้มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่อง

Read More >>

ป่าโมกจัด “พันท้ายนรสิงห์ มินิมาราธอน 2018″ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล

29 January 2018

วันที่ 27 มกราคม 2561 นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พันท้ายนรสิงห์ มินิมาราธอน 2018” เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศลสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดนรสิงห์ โดยมีปลัดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอป่าโมก นายกอบต.นรสิงห์ ผู้บริหาร อปท.ในเขตจังหวัดอ่างทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน กิจกรรม พันท้ายนรสิงห์ มินิมาราธอน 2018 เดิน-วิ่ง การกุศลฯ มีการแบ่งระยะทางเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท VIP เดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร ประเภท FUN RUN เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และประเภท MINI MARATHONS เดิน-วิ่ง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

Read More >>

อ่างทองแข่งขันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ

29 January 2018

วันที่ 27 มกราคม 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทองอยู่ในขณะนี้ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานกาชาดในปีนี้ การแข่งขันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ ก็รับสมัครแข่งขันกันหน้างาน มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 30 ทีมๆ ละ 2 คน เวลาในการแข่งขัน 15 นาที ผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมต้องช่วยกันกินอาหารที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ได้มากที่สุด ก็มีกุ้งเผา ปลานิลทอด ไข่นกกระทาต้ม สลัดผัก และข้าวโพดคั่ว บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีจังหวะกลองประกอบเพลง ผู้เข้าแข่งขันก็กินไปเต้นไป เพื่อให้ได้อารมณ์ แต่ละทีมก็มีกองเชียรมาเชียรกันอย่างสนุกสนาน จบการแข่งขัน คณะกรรมการรวบรวมเศษอาหารที่เหลือมาชั่ง ทีมไหนเหลือน้ำหนักน้อยที่สุดก็คือผู้ชนะ และผู้ที่ชนะเลิศรับเงินรางวัล 1,000.-บาทคือทีมจากอำเภอเมือง คือนายบุญชู บัวทอง กับนายนเรศ ดีพาลา ส่วนที่ 2 รับเงินรางวัล 700 บาทคือนายเกษม สุธินตา กับนายวรวุทร ศรีสวัสดิ์ จากทีมอำเภอโพธิ์ทอง และที่ 3 รับเงินรางวัล 500 บาท คือนายปรีชา เอี่ยมประเสริฐ กับนายบริทัศน์ เครือใย จากทีมกาชาดส่งเข้าแข่งขัน ทั้งหมดก็รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ไป

Read More >>

อ่างทองเปิดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทองอย่างยิ่งใหญ่

29 January 2018

เมื่อเย็นวาน(26 มกราคม 2561) จังหวัดอ่างทองได้ทำพิธีเปิดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทองขึ้นอย่างเป็นทางการที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนจำนวนกว่าหนึ่งพันคนร่วมพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการแสดงจากนัดเรียนเรียน เอฟเฟคประกอบพิธีเปิดและพลุสีที่สวยงาม สำหรับงาน “กาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 10 วันที่ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าประชารัฐย้อนยุค คาราวานสินค้า สินค้าประเภทอาหารและของกินมากมาย ส่วนการแสดงทุกคืนมีการประกวดร้องเพลงจากกลุ่มต่างๆ จากนั้นในเวลาประมาณ 21.00 นาฬิกาเป็นการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดัง นอกจากนี้สำหรับประชาชนที่ไปร่วมงานยังมีโอกาสลุ้นโชคจากการตักไข่สวรรค์กาชาด รับจักรยานคืนละ 1 คัน ทีวี ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มากมาย

Read More >>

โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดแข่งขัน “ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6”

26 January 2018

นายวินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เปิดเผยว่า โรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสนามแข่งขัน “ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6” เพื่อทำการคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขัน ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ในระดับประเทศ ซึ่วงเป็นการ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้องค์ความรู้ด้านฟิสิกส์ในการแก้โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งนำเสนอการแก้ไขต่อบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือ และ ความสามัคคีระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 29 โรง โดยในการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 26 โรง ผู้ตัดสินเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล่าธนบุรี และ ผู้ที่ได้รับการอบรมการตัดสินและกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเป็นอย่างดี สำหรับการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6 นี้จัดขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้รูปแบบกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน

Read More >>

จ.อ่างทอง จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอ่างทองและพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เริ่มงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ปี 2561

26 January 2018

เวลา 07.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2561 ที่บริเวณศาลหลักเมืองอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอ่างทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จุดธูปเทียนสักการะศาลหลักเมืองอ่างทอง ปิดทองเสาหลักเมือง ผูกผ้าสามสี ถวายพวงมาลัยศาลหลักเมือง จากนั้นปิดทองและผูกผ้าสามสีไม้มงคลคู่หลักเมือง จุดธูปเทียนถวายเครื่องบวงสรวงศาลหลักเมืองอ่างทอง นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง รำถวายศาลหลักเมืองอ่างทอง เวลา 08.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อเริ่มการจัดงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาด ปี 2561 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง คล้องพวงมาลัยพระแสงราชศัตราพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายบังคม จุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Read More >>

ท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ทำ MOU ต้านยาเสพติดและท้องก่อนวัยอันควร

26 January 2018

วันนี้(26 มกราคม 2561) นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติดและท้องก่อนวัยอันควร ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จร่วมกับโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความกับเยาวชนในเรื่องของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่ท้องก่อนวัยอันควร ที่หอประชุมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กิจกรรมกำหนดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างนายก อบต.บางเสด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน สพม.เขต 5 ผู้แทนสถานพินิจฯ จังหวัดอ่างทอง ผอ.โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ซึ่งก็มีคณะครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 297 คน

Read More >>