งานเกษตรแฟร์ 2561 จังหวัดอ่างทอง


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับวัดขุนอินทประมูล ได้กำหนดจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2561” หรืองานเกษตรแฟร์ ขึ้นที่วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ในระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตร สินค้าโอท๊อป ของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมถึงเป็นการเพิ่มชjองทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงาน การจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าโอท๊อป สินค้าวิสาหกิจชุมชน การแสดงแสงสีเสียง การแสดงวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย
นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ถือเป็นงานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของการจัดงานของจังหวัดอ่างทอง ในแต่ละปีที่ผ่านมามีประชาชนจากต่างจังหวัดและในจังหวัดมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สืบเนื่องจากการจัดพื้นที่ของนิทรรศการที่สวยงาม เป็นธรรมชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมชื่นชอบและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกัน และบอกต่อกันจนมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการจัดงานในปีนี้ หน่วยงานที่รับผิดจะยังคงจัดในบรรยากาศเดิมที่สวยงาม แต่จะเพิ่มในบางส่วนเพื่อให้หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นในปี 2561 นี้ งานเกษตรแฟร์ที่อ่างทอง จะยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน