ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม


นายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น และให้บริการ Web Service จึงได้ทำการยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล และใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้ทราบและสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ทาง www.sso.go.th ทั้งนี้ หากลูกจ้างผู้ประกันตน ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561